Strona główna O nas Bibliografia

Bibliografia

przez R.Strus

Baliński, Michał, and Tymoteusz Lipiński. 1844. Starożytna Polska Pod Względem Historycznym, Jeograficznym I Statystycznym Opisana. T. 2. Warszawa: Orgelbrand. https://polona.pl/item/starozytna-polska-pod-wzgledem-historycznym-jeograficznym-i-statystycznym-opisana-t-2,OTczMzk2OTQ/4/#info:metadata.

Bielski, Joachim. 1597. “Kronika Polska, Marcina Bielskiego.” Kraków: Bielski, Joachim. Nakł. https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/19620/edition/19342?language=pl.

Bock, Günther. 1904. Grundherren Des Hamburger Umlandes in Der Krise Des 14. Jahrhunderts. Die Niederadlige Familie Struz. Dessau: ZVHG 91/2005.

Boniecki, Adam. 1887. Poczet Rodów W Wielkiem Księstwie Litewskiem W XV I XVI Wieku. Warszawa.

Czekalska, Adrianna. 2018. “Starania Wojciecha Korabity Ostrowskiego O Legitymację Szlachectwa W Heroldii Królestwa Polskiego – Przyczynek Do Problemu.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, no. 100 (April): 85–96. https://doi.org/10.18778/0208-6050.100.08.

Figlus, Tomasz. 2015. “Uwagi Na Temat Procesu Kształtowania Granic Wsi W Polsce Do Końca XVIII Wieku W Kontekście Morfogenetycznym.” Studia Z Geografii Politycznej I Historycznej 4: 253–76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18778/2300-0562.04.10..

Gloger, Zygmunt. 2012. Geografia Historyczna Ziem Dawnej Polski. Szczecin: Volumina.Pl. https://literat.ug.edu.pl/glogre/index.htm.

Hube, Romuald. 1886. Sądy Ich Praktyka I Stosunki Prawne Społeczeństwa W Polsce Ku Schyłkowi XIV Wieku. Biblioteka Umiejętności Prawnych.

Jabłonowski, Aleksander. 1908. Polska XVI Wieku Pod Względem Geograficzno-Statystycznym. Vol. Tom 6, cz. I. Warszawa: Gebethner I Wolff.

———. 1909. Polska XVI Wieku Pod Względem Geograficzno-Statystycznym. Vol. Tom 6, cz. II. Warszawa: Gebethner I Wolf.

———. 1910. Polska XVI Wieku Pod Względem Geograficzno-Statystycznym. Vol. tom 6, część III. Warszawa: Gebthner i Wolf.

Janeczek, Andrzej, and Aleksander Świerzawski. 1991. “Rejestr Poboru Łanowego Województwa Bełskiego Z 1472 R.” Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 39 (1): 27–55. https://www.academia.edu/40199321/Rejestr_poboru_%C5%82anowego_wojew%C3%B3dztwa_be%C5%82skiego_z_1472_r.

Jurek, Tomasz. 1991. “Krąg Rodzinny Starosty Wielkopolskiego Wierzbięty (1352-1369), Czyli Początki Rodu Niesobiów.” Wydawnictwo Historyczne.

Kalinowski, Emil. 2017. “Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Bielskiej.” Bielski Almanach Historyczny 2017 (2): 5–18.

———. 2018. “Szlachta Ziemi Bielskiej Wobec Bezkrólewi W XVI-XVII Wieku.” Praca Doktorska IHUW.

Kietliński, Marek, and et alii. 2005. Kościoły a Państwo Na Pograniczu Polsko-Litewsko-Białoruskim : Źródła I Stan Badań. Białystok: Wydawn. Prymat. https://www.bialystok.ap.gov.pl/arch/dziedzictwo/pliki/koscioly_a_panstwo.pdf.

Klimek, Zygmunt. 1997. Nazwy Osobowe Pochodzenia Niemieckiego. Vol. 5. Kraków.

Kołbuk, Witold. 2013. “Wokół Kwestii Tożsamości Narodowej Unitów Podlaskich.” Studia Białorutenistyczne 7 (7/2013): 12–24. 10.17951/sb.2013.7.11.

“Komitet Gminny PZPR W Paprotni W Latach 1973- 1989.” n.d. Archiwum Państwowe W Siedlcach Zesp.829.

Korwin, Ludwik. 1934. Ormiańskie Rody Szlacheckie. Krtaków: Gebethner i Wolf.

Kozierowski, Sebastian Józef. n.d. “Sanctior Hercules Clava Crvcis Inferni Monstra Triumphans, D. Joannes a Cruce Annua Suæ Festivitatis Recurrente Die in Celeberrima S. Michaelis Archangeli Basilica, PP. Carmelitarum Discalceatorum Cracov. In Numeroso Magnorum Hospitum Concursu Devota Panegyri.” Drukarnia Akademii Krakowskiej.

Kubicki, Paweł. 1939. BOJOWNICY KAPŁANI ZA SPRAWĘ KOŚCIOŁA ł OJCZYZNY W LATACH 1861 – 1915. Cz. 1. Vol. 2. SANDOMIERZ: Zakład Wychowawczy Opieki Najśw. Maryi Panny.

Kuć, Joanna. 2004. “Uwagi O Grafii I Fonetyce XVII-Wiecznych Ksiąg Parafialnych Z Mokobód.” Białostockie Archiwum Językowe 4 (grudzień): 83–97. https://doi.org/10.15290/baj.2004.04.06..

Kutrzeba, S., and W. Semkowicz. 1932. Akta Unii Polski Z Litwą 1385-1791. Kraków.

Łoziński, Władysław. 1912. Życie Polskie W Dawnych Wiekach. 3rd ed. Lwów: Księgarnia Altenberga.

Olejnik, Marek. 2019. Antroponimia Starostwa Grabowieckiego (XVI-XVIII W.). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Orzechowski, Stanisław. 1564. Quincunx to Jest Wzór Korony Polskiej. Kraków.

Ostrowski, Teodor. 1784. Prawo Cywilne Albo Szczegolne Narodu Polskiego. Drukarnia XX Pijarów: Drukarnia JK Mci y Rzeczypospolitey.

Paprocki, Bartosz. (1584) 1859. Herby Rycerstwa Polskiego Przez Bartosza Paprockiego Zebrane I Wydane R. P. 1584. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków: Biblioteka Polska, Kraków. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/31164/edition/48455/content.

Piłat, Stanisław. 1848. Strusiowie : Dramat W Pięciu Aktach. Lwów: ZN Ossolińskich. https://polona.pl/item/strusiowie-dramat-w-pieciu-aktach,NjU4ODEwMDg/6/#info:metadata.

Pułaski, Kazimierz. 1911. “Kronika Polskich Rodów Szlacheckich Podola, Wołynia I Ukrainy: Monografie I Wzmianki T.1.” Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Brody: Feliks West. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/68784?id=68784.

Rej Mikołaj. 1562. “Mikołaja Reja Z Nagłowic Zwierzyniec, 1562.” Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Kraków: Akademia Umiejętności. Bruchnalski, 1895. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/858/edition/1237.

Rokicka, Mariola. 2018. Staropolskie Teksty I Konteksty. T. 8 – 12 Polski Roland, Czyli O Literackich Kreacjach Stanisława Strusa. Vol. 12. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. https://ksiegarnia.pwn.pl/Staropolskie-teksty-i-konteksty.-T.-8-12-Polski-Roland-czyli-o-literackich-kreacjach-Stanislawa-Strusa.pdf,815173108,p.html.

Rosłoniec, Stanisław. 1928. Samorzutne Scalanie Gruntów Wśród Mazowieckiej I Podlaskiej Szlachty Zagrodowej. Warszawa: Ministerstwo Reform Rolnych.

Rymar, Edward. 1999. “Panowie von Der Osten.” Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2 (6): 65.

———. 2004a. “Straussowie – Ród Rycerski Nowej Marchii W Ziemi Chojeńskiej, Myśliborskiej I Gorzowskiej.” Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 11: 267–77.

———. 2004b. “Ziemia Gorzowska W Księdze Ziemskiej Z 1337 Roku.” Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 11: 9.

Ryżewski, Grzegorz. 2006. Sokołów Podlaski Dzieje Miasta I Okolic. Białystok: Krajowy Ośrodek Badań i dokumentacji zabytków.

Sęczys, Elżbieta S. 2018. Szlachta Guberni Augustowskiej, Lubelskiej I Radomskiej Wylegitymowana W Królestwie Polskim W Latach 1836–1861. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Semkowicz, Władysław. 1899. Nagana I Oczyszczenie Szlachectwa W Polsce XIV. I XV. Wieku. Lwów.

Sikorska-Kulesza, Jolanta. 1995. Deklasacja Drobnej Szlachty Na Litwie I Białorusi W XIX Wieku. Pruszków: Ajaks. https://www.academia.edu/14319226/Deklasacja_drobnej_szlachty_na_Litwie_i_Bia%C5%82orusi_w_XIX_wieku.

Socin, Adolf. 1903. Mittelhochdeutches Namensbuch Nach Obeheinischen Quelles Des Zwoeflten Und Dreizehnten Jahrhunderts. Basel.

Sperka, Jerzy. 2006. Otoczenie Władysława Opolczyka W Latach 1370-1401 : Studium O Elicie Władzy W Relacjach Z Monarchą. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

“Stanisław Straus Zwany Struś.” n.d. POCZET KRAKOWSKI 1. Accessed December 29, 2021. https://www.poczetkrakowski.pl/tomy/show_article,stanislaw-straus-zwany-strus-495.html.

Steinmeyer, Elias, and Eduard Sievers. 1985. Die Althochdeutschen Glossen. Berlin.

Strus, Bogdan. n.d. “Rody Szlachty Drohickiej Z Dzisiejszego Powiatu Siedleckiego, Sokołowskiego I Węgrowskiego. – Family Tree.” Www.tribalpages.com/Tribe/Browse?Userid=Bodostrus. Accessed January 2, 2022. https://www.tribalpages.com/tribe/browse?userid=bodostrus.

Suolahti, Hugo. 1909. Die Deutsche Vogelnamen. Strassburg: Verlag Karl Truebner.

Szajnocha, Karol. 1900. Dwa Lata Z Dziejów Naszych. Warszawa: Gazeta Polska. https://books.google.pl/books?hl=pl&id=tYIfAAAAYAAJ&q=strus#v=onepage&q&f=false.

Szymkowski, Leszek. 2019. “Trzy Bitwy Pod Orszą: Pogromcy Moskali.” Https://Www.rp.pl. January 20, 2019. https://www.rp.pl/historia/art9484681-trzy-bitwy-pod-orsza-pogromcy-moskali.

Taszycki, Witold. 1977. Słownik Staropolskich Nazw Osobowych S-U. Vol. 5. Wrocław: Zakład Ossolińskich. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/39950/edition/19849.

Warchoł, Stefan. 1964. Nazwy Miast Lubelszczyzny. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=3449.

Wasilewska, Agata, and Rafał Zubkowicz. 2015. Historia I Współczesność Gminy Sarnaki. Sarnaki: Gmina Sarnaki. http://biblioteka.sarnaki.pl/wp-content/uploads/2016/11/Sarnaki-monografia-cz-I-bw_2.pdf.

WąsowskiZbigniew. 2015. Monografia Parafii Kożuchówek Na Podlasiu. Cz. 1, Kartki Z Dziejów Parafii Kożuchówek. Cz. 2, Materiały Genealogiczne Mieszkańców Parafi Kożuchówek. Kożuchówek: Parafia Rzymsko-Katolicka Pod Wezwaniem Św. Wawrzyńca.

Wikimedia Kulturträgertheorie. 2011. “Kulturträgertheorie.” Wikipedia.org. Wikimedia Foundation, Inc. April 10, 2011. https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturtr%C3%A4gertheorie.

Wiraszka, Robert, and Tomasz Jaszczołt. 2014. Strus : Dzieje Podlaskiej Rodziny Herbu Jastrzębiec. Warszawa: Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus.

WiśniowskiEugeniusz. 2004. Parafie W Średniowiecznej Polsce : Struktura I Funkcje Społeczne. Lublin: Inst. Geografii Historycznej Kościoła W Polsce KUL.

Włodarski, Aleksander. 1927. Ród Krasnodębskich Herbu Krzywda. Warszawa: Druk Piotra Laskauera. https://polona.pl/item/rod-krasnodebskich-herbu-krzywda-szkic-heraldyczno-historyczny,NDkyNDcyOTk/0/#item.

Zbylitowski, Piotr. n.d. “Kondycya Szlachecka – Wikiźródła, Wolna Biblioteka.” Pl.wikisource.org. Accessed January 5, 2022. https://pl.wikisource.org/wiki/Kondycya_szlachecka.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuj Czytaj więcej