Strona główna Kwerenda 1675-1700

Kwerenda 1675-1700

przez R.Strus

1676-1680

1676  Szl. Kazimierz syn +Wojciecha Strus z jednej i szl. Ewa córka +Jakuba Trębickiego z oprawy swej zgadzająca się na to, zastawili szl. Marcjanowi synowi +Andrzeja Strusowi całe swoje dobra swoje nieruchome w Strusach na sumę 50 zł pol. z zasiewami ozimymi aż do wykupienia, przyznali wprowadzenie. 1.89.0.1.31.537

1676   Szl. Szymon syn +Wojciecha Strus i Maryna Strusowa małżonkowie darowali szl. Wawrzyńcowi synowi +Feliksa [Szczęsnego] Strusa swoje dobra nieruchome w Strusach, tj. 1,5 zagonu od granicy Krześlińskiej do granicy Rzeszotkowskiej między miedzami tegoż obdarowanego z jednej i Tryncakowskiej z drugiej strony, przyznali wprowadzenie. 1.89.0.1.31.656v  1.89.0.1.31.657

1676 Szl. Jakub syn Stanisława Kuczyński w im. swoim i szl. Anny Wyrozębskiej z jednej oraz Kazimierz s. szl. Mateusza Strus z drugiej strony zeznali, że uwalniają się wzajemnie od obdukcji ran i spraw wytoczonych z ich powodu w sądzie kapturowym, a Kuczyński tegoż Strusa z kary wiecznej banicji, z powodu zawiązanej ugody. 1.89.0.1.31.682v 1.89.0.1.31.682v

1676 Woźny generał koronny opatrzny Feliks Dziczek zeznał, że razem z szl. Szymonem Łęczycką i Wawrzyńcem Uziębło, świadkami, we wtorek po niedzieli postnej Reminiscere w roku 1650 będąc w dobrach Strusy wprowadził tam w posiadanie pewnych dóbr szl. Stanisława s. + Mikołaja Strusa, które temu darował wieczyście szl. Wojciech s. + Stanisława Strus. 1.89.0.1.31.807v 1.89.0.1.31.808

1676   Szl. Tomasz s. + Mikołaja Strus zeznał, że pokwitował szl. Justynę córkę +Stanisława Strusa, żonę szl. Krzysztofa Kobyleńskiego z sumy 10 zł pol. zapisanej mu przez ojca tejże sposobem zastawu oraz ustępuje wiecznie z dóbr (objętych zastawem).  1.89.0.1.31.820v

1676 Szl. Tomasz s. +Mikołaja Strus zeznał, że zastawił szl. Mikołajowi s. +Jana Strusa całą część swoją przyznaną sobie przez szl. Justynę Strusównę ż. szl. Krzysztofa Kobyleńskiego sposobem zastawu w dobrach Strusy na sumę 20 zł pol. aż do wykupna, przyznał wprowadzenie w dobra itd. 1.89.0.1.31.821

1676 Szl. Krzysztof s. + Pawła Kobyleński z jednej i Justyna c. + Stanisława Strusa ż. jego, małżonkowie z drugiej strony zeznali sobie wzajemne dożywocie albo używanie wszystkich dóbr oraz sum pieniężnych itd. 1.89.0.1.31.821

1676    Szl. Jan syn + Wojciecha Nasiłowski, Kasper syn +Pawła i Jan, jego brat rodzony Wyszomierskie zeznali, że są dłużni szl. Kazimierzowi synowi +Mikołaja i Janowi synom +Pawła Strusom sumę 30 zł pol. na święto Wszystkich Świętych blisko przyszłe, które mają być w gotówce całkowicie wypłacone i wyliczone przed księgami grodzkimi drohickimi pod takimże samym wadium, dalej formułki prawne.   1.89.0.1.31.908v

1676     Szl. Kasper syn +Pawła Wyszomierski zeznał, że pokwitował szl. Mikołaja syn +Bartłomieja Strusa ze sprawy i procesu sądowego z powodu poranienia go oraz innych gwałtów wyrażonych w protestacji oraz skasował karę niestania, obdukcję ran i protestację.   1.89.0.1.31.908v  1.89.0.1.31.909 1676  Szl. Kasper syn +Pawła Wyszomierski zeznał, że jest dłużny szl. Krzysztofowi swojemu synowi prawowitemu spłodzonemu ze +szl. Konstancją Strusówną, żoną swoją na rzecz dóbr nieruchomych, koni i bydła otrzymanych od tej zmarłej żony sumę 60 zł pol. na pierwsze żądanie tegoż syna lub jego spadkobierców w gotówce, pod wadium takimże itd.  1.89.0.1.31.909

1676  „P. Mikołaj Strus, żona i dwóch synów; P. Piotr Strus Michalik i żona; P. Strusowa i dwie córki; P. Krzysztof Strus i żona; P. Kazimierz Strus i żona; P. Józef Strus, żona i matka; P. Marcin”   Archiwum Skarbu Koronnego (AGAD Warszawa) spisy podatników płacących podatki ze wsi Strusy

1677  Wawrzyniec i Feliks Strus  W/KDG/1677-1688/17  

1677  Wojciech, syna Jana  W/KDG/1677-1688/17  

1677  Marianna Strusowna, córka Andrzeja  W/KDG/1677-1688/17  

1677  Szl. Marcin syn +szl. Macieja Wyrozębski z Wyrozębów Kościelnych darował szl. Wawrzyńcowi + Feliksa Strusowi ze Strusów dziedzicowi całą swoją część dóbr ruchomych i nieruchomych przypadającej sobie po +szl. Marynie Strusównie + szl. Andrzeja Strusa córce, matce swej w dziedzinie dóbr Strusy, przyznał wprowadzenie w dobra itd.  1.88.0.1.17.008v

1677 4.270.0.-.3.621v

1677 Strusy darowizna. Szl. Marcin [syn] +Macieja Wyrozębski z Wyrozęb Kościelnych darował szl. Wawrzyńcowi [synowi] +Feliksa [Szczęsnego] Strusa ze Strusów całą część macierzystą na Strusach. 4.270.0.-.3.586v

1678 Szlachetne Krystyna córka +Mikołaja Zalewskiego, żona szl. Tomasza Strusa i Cecylia, żona szl. Marcjana Strusa, siostry rodzone darowały szl. Annie, żonie szl. Aleksandra Olszewskiego, siostrze rodzonej, wszystkie dobra na Przekopie. 4.270.0.-.3.599v

1678   Szl. Wojciech syn + Jana Strus zeznał, że zapisał szl. Zofii c. + Andrzeja Wyrozębskiego, żonie swej prawowitej na połowie swych wszystkich dóbr na rzecz posagu przyjętego po niej sumę 60 zł pol., a na rzecz przywianku 20 zł pol.  1.88.0.1.17.276

1678    Szl. Wojciech syn + Jana Strus z jednej i Zofia Wyrozębska, córka + Andrzeja a żona jego z drugiej strony, zeznali że zapisują sobie wzajemne dożywocie na wszystkich dobrach i sumach pieniężnych. Po śmierci każdego z małżonków z zapisanym dożywociem dobra mają wrócić do prawowitych właścicieli, spadkobierców drugiej strony. itd. 1.88.0.1.17.276  1.88.0.1.17.276v 

1678  Wyrok w sprawie pomiędzy Walentym Czarnockim komendarzem z Knychówka powodem i Zofią z Nowosielskich żoną Wawrzyńca Strusa pozwaną  W/KDG/1678/58

1678  Wadium w sprawie między Walentym Czarnockim, komendarzem knychowskim i Wawrzyńcem Strusem  W/KDG/1678/58

1678  Dekret starosty drohickiego w sprawie pomiędzy Jakubem synem olim Józefa Strusa i jego żoną Maryną a Szczepanem synem olim Stanisława Uziembły  W/KDG/1678/58

1678  Marianna córka olim Feliksa Strusa żona olim Mikołaja Strusa czyli Czarnockiego, teraz żona Jakuba Strusa oraz Dorota Strusowna czyli Czarnocka, jej córka z pierwszego małżeństwa  W/KDG/1678/58

1678  Wyrok banicji na Marcina i Andrzeja synów olim Remigiana Strusów z powództwa Piotra Sawickiego, wspomniany ich nieżyjący brat Kazimierz syn Remigiana Strusa W/KDG/1678/58

1678  Sprawa między Marianną Strusową i jej córką z pierwszego małżeństwa Dorotą Strusowną, czyli Czarnocką  W/KDG/1678/58

1678  Pozew starosty drohickiego przeciw Andrzejowi i Krzysztofowi synom olim Jakuba i Kazimierzowi olim Mikołaja Strusom, Tomaszowi Strusowi zwanemu Bronisiewicz, Tomaszowi Strusowi zwanemu Rosłankowicz, Tomaszowi Uzięble, Władysławowi synowi olim Pawła Strusa, Baltazarowi synowi olim Szymona Czarnockiego, dziedzicom ze Strus  W/KDG/1678/58

1678  Wyrok w sprawie między księdzem Walentym Czarnockim i Jakubem Strusem W/KDG/1678/58

1678  Józef syn olim Piotra Kożuchowskiego zastawił pole w Kożuchowie Kazimierzowi synowi olim Mateusza Strusa  W/KDG/1678/59/k.8/8v

1678  Intromisja Stanisława syna olim Mikołaja Strusa w dobra w Strusach otrzymane na mocy darowizny od Wojciecha syna olim Stanisława Strusa  W/KDG/1678/59/k.16v/17

 1678  Kazimierz syn olim Szymona Łęczycki kwitował ze spełnienia zobowiązań Tomasza syna olim Bronisława Strusa i jego małżonkę Konstancję Strusowną córkę olim Gabriela  W/KDG/1678/59/k.343v/344

1678  Kazimierz syn olim Szymona Łęczycki kwitował Tomasza syna olim Bronisława Strusa z sumy 250 złotych pozostałych po jego siostrze olim Zofii córce Szymona Łęczycki, wdowie po olim Krzysztofie Strusie synu olim Bronisława  W/KDG/1678/59/k.344

1678  Agata córka olim Mateusza Wyrozębskiego żona Bartłomieja Wyrozębskiego, kwitowała Mateusza syna olim Mikołaja Strusa z Wyroząb z pewnych procesów.  W/KDG/1678/59/k.460

1678  Wawrzyniec syn Feliksa Uziębly zapisał oprawę na połowie swych dóbr ruchomych i nieruchomych w Uziębłach swej zonie Mariannie Strusównie  W/KDG/1678/59/k.651

1678  Maciej syn olim Grzegorza Wierowskiego zapisał oprawę na połowie swych dóbr w Niemirkach swej żonie Katarzynie córce olim Michała Strusa. W/KDG/1678/59/k.683v/684

1679  Zofia Suchożebrska żona Mikołaja. W/KDG/1678/60/k.284 

1679  Jan olim Pawła Strus ustanowił pełnomocników do występowania przed sądami, m. in. Kazimierza Strusa  W/KDG/1679/169/k.245v

1679  Jakub Strus i Marianna córka olim Feliksa Strusa, małżonkowie procesowali się z Szymonem synem olim Wojciecha Strusa i Maryną Strusówną małżonkami oraz z Heleną Strusówną żoną Krzysztofa Trębickiego  W/KDG/1679/169/k.445-445v

1679  Marcjan syn olim Andrzeja Strus, Tomasz syn olim Bronisława Strus, Ewa córka olim Mateusza Łozy wdowa po Melchiorze Strusie, Mikołaj syn olim Jana Strus ustanowili pełnomocników do występowania przed sądami  Wojciecha Kazimierza Niemyjskiego, Sebastiana Gilbaszewskiego i innych  W/KDG/1679/169/k.540

1679  Michał Jan syn olim Macieja wnuk Bartłomieja Strusa protestował przeciwko Samuelowi Krzysztofowi Kotłubajowi z powiatu kowieńskiego o to, że niesłusznie zarzucił mu nieszlacheckie pochodzenie, które Michał miał wykazać za pomocą świadków: Szymona syna olim Wojciecha Strusa, Tomasza olim Bronisława Strusa, Andrzeja olim Jakuba Strusa, Kazimierza syna Mikołaja, Władysława syna Pawła, Kazimierza olim Wojciecha Strusa. W/KDG/1679/169/k.672v

1681-1690

1680 Wyrok banicji na Marcjana olim Andrzeja; Kazimierza, Wojciecha i Władysława synów olim Mikołaja Strusów oraz Mariannę córkę olim Jana Strusa żonę Szczepana Uziembły W/KDG/1680/62/?

1680 Sprawa pomiędzy Jakubem Tchórznickim synem Leonarda oraz Władysławem synem olim Pawła Strusa i Jadwigą Obrąpalską małżonkami. W/KDG/1680/62/?

1683 Proces Mateusza Strusa z Korowickimi W/KDG/1683/178/k.298

1684 Szlachetni Zofia Wyrozębska, żona szl. Wojciecha Strusa i Andrzej [syn] +Stanisława Wyrozębskiego w imieniu szl. Jana i Marianny, syna i córki swych spłodzonych w małżeństwie ze zmarłą szl. Dorotą Wyrozębską odstąpili urodzonemu Janowi Stanisławowi [synowi] +Macieja Glince całe prawo swe i zapis dłużny zeznany przez +urodzonego Marcina Rosponda […] syna +Bartłomieja zmarłemu szl. Walentemu Woźnickiemu, dziadowi zeznających, Zofii Strusowej i nieletnim [dzieciom] na sumę 100 złotych. 4.270.0.-.3.638v_1

1684 Szl. Wojciech [syn] +Jana Strus zapisał sposobem oprawy szl. Zofii córce +szl. Andrzeja Wyrozębskiego, żonie swej 60 złotych na rzecz wniesionego przez nią posagu. 4.270.0.-.3.638v_2

1684 Między tymiż małżonkami miało miejsce [zapisanie sobie] wzajemnego dożywocia. 4.270.0.-.3.638v_2

1684 1.89.0.2.50.262

1685 1.89.0.2.50.405

1689 Mateusz Strus z żoną Marianną Stańską i synami Kazimierzem i Pawłem. W.KDG.1683.178.k.18v.19

1691-1700

1692   89/II/54 k. 172-172v – Andrzej Strus (niewyraźnie napisane, ale chyba Strus)

1694   89/II/55 k. 567-567v – Jakub i Albert Strusz protestatio

1696 Szlachetni Marcin Gliński w imieniu swoim i szl. Marianny Strusówny, żony swej z jednej i Krzysztof [syn] +Jakuba Strus z drugiej strony pokwitowali się wzajemnie z protestacji uczynionych z powodu ran. 4.270.0.-.3.655

1696 Szl. Krzysztof [syn] +Jakuba Strus zatwierdził zapis darowizny na dobrach Strusy wcześniej przez siebie, wówczas nieletniego zeznany na osobę Marcina Glińskiego i przez tegoż Glińskiego oddany szl. Mariannie Strusównie, żonie jego. 4.270.0.-.3.655v_1

1696 Urodzeni Jan Górski w imieniu swoim i urodzonego Pawła Górskiego, brata swego rodzonego oraz Jana Kunata Wyrozębskiego, stolnika mielnickiego i Wojciecha Strusa, [a także] Jan [syn] +Wawrzyńca Kobyliński i inni dziedzice i właściciele dóbr Wyrozęby-Kunaty zatwierdzili uczynioną między sobą pewną ugodę sąsiedzką i umowę. 4.270.0.-.3.655v_2

1696 4.270.0.-.3.658

Urodzeni Jan Górski w imieniu swoim i urodzonego Pawła Górskiego, brata swego rodzonego oraz Jana Kunata Wyrozębskiego, stolnika mielnickiego [DM] i Wojciecha Strusa, [a także] Jan [syn] +Wawrzyńca Kobyliński i inni dziedzice i właściciele dóbr Wyrożeby-Kunaty zatwierdzili uczynioną między sobą pewną ugodę sąsiedzką i umowę. (w oryginale skrót DM, który oznacza ten urząd, sprawowany przez tego szlachcica co najmniej w 1693 r.; zob. Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas-Urwanowicz i inni, Kórnik 1994, s. 126, nr 1062. 4.270.0.-.3.658v

1697 Szlachetny Jakub [syn] +Grzegorza Wojewódzki w imieniu swoim i szlachetnej Marianny Czapskiej, żony swej pokwitował szlachetnych Kazimierza [syna] +Pawła Wojewódzkiego i Annę Strusiankę, razem małżonków z protestacji uczynionej z powodu gwałtu 4.270.0.-.3.668

1698  Andrzej s. olim Pawła Wierzbickiego zastawił Pawłowi synowi o. Melchiora Strusa i jego potomkom grunty w dobrach Czaplach Andralewiczach  W/KDG/1698/F.356-1-9–RGADA/k.124 

1698  Maciej s. olim Rosłana Czapskiego zastawił Pawłowi s. o. Melchiora Strusa i jego potomkom grunty w dobrach Czaple Łopaty W/KDG/1698/F.356-1-9–RGADA/k. 161v  

1698 Woźny Paweł Warpechowski razem z Marcjanem i Władysławem Strusami dokonał intromisji Walentego Strusa do dóbr Strusy darowanych mu przez WX. Stanisława Strusa plebana „malogoriensem”  W/KDG/1698/F.356-1-9–RGADA/k.148v-149 

1698  Dorota c. olim Pawła Strusa żona Adama Sawickiego zeznała, że Jan i Wojciech Strusowie jej bracia rodzeni zadość uczynili z dóbr  W/KDG/1698/F.356-1-9–RGADA/k.327

1698  Paweł s. olim Melchiora Strusa kwitował Konstancję wdowę i Szymona i Dominika synów olim Tomasz Strusa, a ci wzajemnie go kwitowali z doznanych krzywd  W/KDG/1698/F.356-1-9–RGADA/k.341-341v 

1698  Anna c. olim Marcina Strusa żona Kazimierza Wojewódzkiego kwitowała Jana i Pawła swych braci z posagu W/KDG/1698/F.356-1-9–RGADA/k.356v

1698  Dożywocie Kazimierza olim Pawła Wojewódzkiego i Anny Strusówny  W/KDG/1698/F.356-1-9–RGADA/k.356v

1698  Dorota c. olim Pawła Strusa żona Adama Sawickiego zeznała, że Maciej s. olim Władysława syna olim Pawła jej bratanek rodzony, zadość uczynił z wyprawy. W/KDG/1698/F.356-1-9–RGADA/k.385 

1698  Krystyna c. olim Grzegorza Bujalskiego żona Piotra Olędzkiego darowała Pawłowi olim Melchiora Strusowi swoje części dziedziczne w Ostrowcu i Bujałach   W/KDG/1699/198/86/86v

1698  Władysław s. olim Mikołaja Strusa i Józef s. olim Jakuba Strusa w imieniu swoim i Tomasza syna olim Piotra Strusa zeznali, że rezygnują z dochodzenia wzajemnych krzywd i jakichkolwiek pretensji wobec siebie  W/KDG/1699/198/k.143

1698  Jan s. olim Marcina Strus i Marianna c. Stanisława Księżopolskiego zapisują sobie wzajemnie dożywocie na swoich dobrach  W/KDG/1699/198/k.152

1698  Jakub s. olim Wojciecha Strus z małżonką Anną Trębicką z jednej strony i Wawrzyniec olim Feliksa Strus z córką Zuzanna z drugiej strony zrzekli się wobec siebie jakichkolwiek pretensji  W/KDG/1699/198/k.244

1698  Katarzyna córka olim Jakuba Zawadzkiego żona Tomasza Pliszki darowała części na Wyrozębach Podawcach Andrzejowi synowi olim Szymona Strusa W/KDG/1699/198/k.251

1698  Paweł s. olim Jana Wierzbicki cedował sumę 30 złotych Jakubowi synowi olim Szymona Strusa  W/KDG/1699/198/k.305/305v

1698  Grzegorz s. olim Marcjana Strus zastawił pewne grunty w Strusach za 50 zł. Szymonowi i Dominikowi synom olim Tomasza Strusa  W/KDG/1699/198/k.377v

1698  Grzegorz Strus i Felicjanna Górska małżonkowie zapisali sobie wzajemnie dożywocie na swoich dobrach  W/KDG/1699/198/k. 421/421v

1698  Jakub s. olim Wojciecha Wierzbickiego zastawił części w Wyrozębach Kunatach Kazimierzowi s. Mateusza Strusa  W/KDG/1699/198/k.468/468v

1698  Szymon s. olim Jakuba Strus i Marcjanna c. Władysława Uziębły zapisali sobie wzajemnie dożywocie na swoich dobrach W/KDG/1699/198/k.519v/520

1698  Szymon s. olim Kacpra Wyrozębski kwitował Andrzeja s. olim Szymona Strusa z oddanej sumy 80 zł. zapisanej na Wyrozębach  W/KDG/1699/198/k.543v

1698  Krzysztof s. olim Piotra Paprocki kwitował Pawła s. olim Melchiora Strusa z sumy 30 zł. polskich zapisanej na zastawie jego dóbr w Paprotni  W/KDG/1699/198/k.604

1698  ksiądz Stanisław Strus proboszcz w Janowie (?) darował Józefowi synowi olim Jakuba Strusa wszystkie swoje dobra dziedziczne  W/KDG/1699/198/k.709

trudno czytelne  W/KDG/1699/198/k.710v

1698  Walenty olim Szymona Kukawski zeznał dług 200 złotych Piotrowi s. olim Marcjana Strusa  W/KDG/1699/198/k.711v

1698  Michał s. olim Wojciecha Strus i Magdalena Wojewódzka córka olim Wawrzyńca małżonkowie, zapisali sobie wzajemnie dożywocie na swoich dobrach  W/KDG/1699/198/k.765/765v

1698  Hieronim syn olim Andrzeja Ślepowrońskiego cedował sumę 20 zł. małżonkom Michałowi synowi o. Wojciecha Strusa i Magdalenie z Wojewódzkich  W/KDG/1699/198/k.765v

1698  Józef olim Jakuba Strus zastawił pewne grunty w Strusach Janowi s. olim Marcina Strusa  W/KDG/1699/198/k.878v

1698  Jan s. Marcina Strusa z żoną Marianną kwitował Tomasza i Józefa Strusów ze zwróconej sumy 140 złotych  W/KDG/1699/198/k.879

1698  Wojciech olim Szymona Strus zastawił pewne grunty w Strusach za 20 zł. Janowi s. Marcina Strusa. W/KDG/1699/198/k.896

1698  Wyrok sądowy w sprawie pomiędzy Jakubem Kobylińskim synem olim Walentego i jego zoną Apolonią Trębicką oraz Strusami: Walerianem Strusem, Władysławem olim Mikołaja Strusem i jego żoną Wojewódzką, Bujalską wdową po Kazimierzu Strusie i jej synem Jakubem, Maciejem synem olim Władysława Strusem, Marianną Łęczycanką żoną Władysława Strusa i Janem synem olim Pawła Strusem.  W/KDG/1700/73/k.474v

1698  Sprawa pomiędzy tymi samymi  W/KDG/1700/73/k.624v/625

1698  Sprawa pomiędzy Szymonem olim Jakuba Strusem z jednej oraz Kacprem olim Wawrzyńca Wasilewskim i Tomaszem olim Piotra i Józefem olim Jakuba Strusami z drugiej strony  W/KDG/1700/73/k.710/710v

1698  Sprawa pomiędzy Janem i Krzysztofem Strusami synami olim Michała oraz Józefem Strusem o pewne dobra w Strusach. W/KDG/1700/73/k.1040

1700  Wyrok sądowy w sprawie pomiędzy Jadwigą z Wyszomierskich Rucińską a Maciejem olim Mikołaja Strusem  banicja W/KDG/1700/73/k.460v/461

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuj Czytaj więcej