Strona główna Kwerenda 1576-1625

Kwerenda 1576-1625

przez R.Strus

1576-1580

1576 Jakub o. Wojciecha ze Strus sprzedał grunty Janowi olim Feliksa stamtąd W/KDG/1576/5/k.358

1577 Jakub o. Wojciecha ze Strus do wcześniejszego zastawu dodał Piotrowi olim Pawła ze Strus nową sumę W/KDZ/1577-1578/37/k.182v

1577 Anna wdowa po Piotrze ze Strus za zgodą swego brata Walentego Stańskiego kwitowała swych szwagrów Macieja, Jana oraz ich bratanka Macieja ze Strus W/KDZ/1577-1578/37/k.409v

1577 Grzegorz o. Marcina z Czarnot i Maciej o. Feliksa ze Strus odstąpili od wzajemnych pretensji i roszczeń W/KDZ/1577-1578/37/k.471v

1577 Piotr ze Strus kwitował Feliksa syna Macieja z Uziembłów W/KDZ/1577-1578/37/k.577

1577 Maciej olim Feliksa ze Strus kwitował Jakuba olim Wojciecha, Gabriela, Wojciecha olim Wojciecha i Katarzynę i Marynę olim Cherubina ze spłaconego długu W/KDZ/1577-1578/37/k.653v

1577 Ugoda Krzysztofa o. Piotra ze Strus z Walentym Czarnockim W/KDG/1577/7/k.487

1577 Wawrzyniec Pluta z Czarnot kwitował Jakuba olim Wojciecha ze Strus W/KDG/1577/7/k.515

1577 Hieronim i Gabriel olim Zygmunta ze Strus W/KDG/1577/7/k.539

1577 Mikołaj o. Zygmunta ze Strus W/KDG/1577/7/k.550

1578 Andrzej o. Zygmunta ze Strus z jednej strony i Maciej o. Feliksa ze Strus i Kożuchowa z drugiej, zamieniali się gruntami w Strusach W/KDZ/1578/35/k.53v

1578 Andrzej o. Zygmunta i Gabriel jego brat ze Strus dziedzice, zamieniali się gruntami w Strusach W/KDZ/1578/35/k.70v

1578 Mikołaj o. Zygmunta ze Strus darował swoją część w Strusach Maciejowi o. Feliksa ze Strus W/KDZ/1578/35/k.84

1578 Jakub o. Wojciecha ze Strus swój dział w Strusach darował Maciejowi o. Feliksa ze Strus W/KDZ/1578/35/k.104

1578 Jakub o. Wojciecha ze Strus sprzedał pewne części w Strusach Janowi o. Feliksa ze Strus W/KDZ/1578/35/k.105v

1578 Andrzej o. Zygmunta ze Strus sprzedał dział w Strusach Piotrowi o. Pawła ze Strus W/KDZ/1578/35/k.136V

1578 Intromisja Piotra o. Pawła ze Strus w części kupione od Andrzeja o. Zygmunta ze Strus W/KDZ/1578/35/k.154

1578 Intromisja Gabriela o. Zygmunta ze Strus w części zamienione z bratem Andrzejem W/KDZ/1578/35/k.169v

1578 Intromisja Jana o. Zygmunta w części kupione od brata Mikołaja W/KDZ/1578/35/k.183

1578 Marcin o. Pawła z Kożuchowa z Elżbietą i jej mężem Andrzejem z Kożuchowa W/KDZ/1578/35/k.186

1578 Mikołaj o. Zygmunta ze Strus i Kożuchowa swoje części tamże darował bratu Janowi W/KDZ/1578/35/k.190

1578 Hieronim o. Zygmunta ze Strus za zgodą żony Jadwigi darował pewne części w Strusach Pawłowi o. Błażeja ze Strus W/KDZ/1578/35/k.304v

1578 Intromisja Pawła o. Błażeja ze Strus w części otrzymane od Hieronima o. Zygmunta ze Strus W/KDZ/1578/35/k.345
1578 Maciej olim Feliksa ze Strus kwitował Jakuba olim Wojciecha z zastawu W/KDZ/1577-1578/37/k.700

1578 Marcin i Dobrogost olim Pawła Kożuchowskiego ze Strus zastawili swą część w Strusach Annie córce olim Jana Strusa W/KDZ/1577-1578/37/k.767v

1578 Szymon olim Piotra ze Strus zastawił pole w Strusach Pawłowi olim Błażeja ze Strus W/KDZ/1577-1578/37/k.831/831v
1578 Jan olim Feliksa ze Strus zeznał dług Jakubowi olim Wojciecha ze Strus W/KDZ/1577-1578/37/k.869v

1578 Adam olim Andrzeja ze Strus zastawił grunty w Strusach Kacprowi s. olim Mikołaja ze Strus W/KDZ/1577-1578/37/k.961

1578 Kacper olim Mikołaja ze Strus oprawił posag i wiano na swych dobrach Annie córce Wawrzyńca Pliszki W/KDZ/1577-1578/37/k.1005

1578 Kacper olim Mikołaja ze Strus zastawił grunty w Strusach Adamowi synowi olim Andrzeja stamtąd W/KDZ/1578-1579/36/k.42-42v

1578 Jan olim Zygmunta ze Strus zastawił grunty w Strusach Kacprowi synowi olim Mikołaja ze Strus za sumę 3 kop groszy W/KDZ/1578-1579/36/k.42-42v

1578 Maciej olim Feliksa ze Strus zastawił grunty w Strusach Kacprowi olim Mikołaja ze Strus W/KDZ/1578-1579/36/k.42-42v

1578 Zofia żona Jana syna olim Zygmunta ze Strus za zgodą męża zrzekła się roszczeń wobec Gabriela syna olim Zygmunta ze Strus z racji doznanych krzywd W/KDZ/1578-1579/36/k.42-42v

1578 Adam olim Andrzeja ze Strus zapisał posag i wiano na połowie swych dóbr w Strusach swej żonie Annie córce Stanisława Wyrozębskiego W/KDZ/1578-1579/36//k.195v

1578 Grzegorz olim Marcina z Czarnot kwitował Hieronima olim Zygmunta ze Strus z zapłaconej kwoty 2 kop groszy należnej za wyrządzone krzywdy. W/KDZ/1578-1579/36//k.332/332v

1578 Hieronim (?) olim Zygmunta ze Strus i Piotr olim Pawła ze Strus zrzekli się wobec siebie z wzajemnych pretensji i krzywd. W/KDZ/1578-1579/36//k.332/332v

1578 Szymon syn olim Piotra ze Strus zastawił grunty w Strusach N Benedyktowi synowi olim Jana ze Strus za sumę 8 kop groszy W/KDZ/1578-1579/36//k.368/368v

1578 Walenty olim Zygmunta ze Strus ustąpił swemu bratu Hieronimowi połowę domu ojczystego położonego w Strusach i połowę zasiewów ozimych i jarych W/KDZ/1578-1579/36//k.558v

1578 Jakub ze Strus kwitował Jana ze Strus z długu 10 kop groszy W/KDZ/1578-1579/36//k.616v

1578 Kacper olim Mikołaja ze Strus zastaw posiadany od Jana ze Strus ustąpił Janowi olim Feliksa ze Strus /k.616v

1578 Grzegorz olim Marcina z Czarnot z żona Zofią z jednej strony i Jan olim Zygmunta z Czarnot z drugiej strony w imieniu Andrzeja Włodka ze Strus zawarli ugodę w wyniku której zrzekli się wobec siebie wszelkich pretensji i roszczeń z racji doznanych krzywd W/KDZ/1578-1579/36//k.628v

1578 Jan olim Zygmunta ze Strus zobowiązał się zapłacić 80 kop groszy za wyrządzone krzywdy Grzegorzowi olim Marcina z Czarnot W/KDZ/1578-1579/36//k.628v

1578 Walenty olim Zygmunta ze Strus zastawił pewne grunty w Strusach swemu bratu Janowi za sumę 70 kop groszy polskich W/KDZ/1578-1579/36//k.795

1578 Krzysztof olim Piotra ze Strus zastawił pewne grunty w Strusach Baltazarowi olim Walentego Czarnoty za sumę 4 kop groszy. W/KDZ/1578-1579/36//k.820

1579 sprawa pomiędzy Mikołajem olim Zygmunta ze Strus oraz Andrzejem synem Zygmunta z Kożuchowa i Strusów W/KDG/1578-1579/88/k.34

1579 sąd uwolnił z zarzutów Andrzeja olim Zygmunta ze Strus w jego sprawie z Maciejem olim Feliksa ze Strus W/KDG/1578-1579/88/k.34v

1579 Sprawa pomiędzy Anną żoną Melchiora Laskowskiego i jej bratem Maciejem, dziećmi olim Aleksego Strusa z jednej oraz Janem, Maciejem Serafinem synami olim Feliksa i Anną wdową po Piotrze Strusami z drugiej strony. W/KDG/1578-1579/88/k.108v

1579 Sprawa Doroty żony Walentego ze Strus przeciwko Pawłowi olim Błażeja i Hieronimowi olim Zygmunta ze Strus W/KDG/1578-1579/88/k.242

1579 Paweł olim Błażeja ze Strus zeznał że jest winien pieniądze Hieronimowi olim Zygmunta ze Strus W/KDG/1579-1582/89/k.28v

1579 Gabriel i Jan olim Zygmunta ze Strus zeznali dług Józefowi olim Wita z Łęczyck W/KDG/1579-1582/89/k.40v

1580 Krzysztof olim Piotra ze Strus zeznał że jest winien pieniądze Gabrielowi Kożuchowskiemu plebanowi z Kożuchowa W/KDG/1579-1582/89/k.108v

1580 Piotr olim Pawła ze Strus kwitował Stanisława olim Feliksa ze Stanów i jego żonę oraz Adama olim Jana z Przygód i jego żonę z oddanego długu W/KDG/1579-1582/89/k.112v/113 1580 Hieronim olim Zygmunta ze Strus kwitował Pawła olim Błażeja ze Strus z oddanego długu W/KDG/1579-1582/89/k.241

1580 Paweł olim Błażeja ze Strus z żoną Elżbietą córką Jana ze Strus kwitowali Benedykta olim Jana ze Strus swego szwagra i brata z wypłaconego posagu W/KDG/1579-1582/89/k.241

1580 Benedykt olim Błażeja ze Strus zastawił pole w Strusach Baltazarowi synowi olim Walentego z Czarnot W/KDG/1579-1582/89/k.253v

1580 Wawrzyniec z Kamianki kwitował Dorotę wdowę po Jakubie ze Strus z oddanego długu W/KDG/1579-1582/89/k.454
1580 Cherubin olim Stanisława z Kożuchowa w imieniu swego brata Bartłomieja kwitował Marcina i Benedykta synów Błażeja ze Strus z długu 11 kop groszy, który ten byli winni zmarłemu Gabrielowi Kożuchowskiemu plebanowi z Kożuchowa W/KDG/1579-1582/89/k.252

1580 Kontrakt między Janem olim Zygmunta ze Strus i Dorotą żoną Walentego Strusa jego bratową W/KDG/1579-1582/89/k.563v

1580 „Strusi. Ślachetny Kasper Struś dał z cześnikami swemi z Strusów z włok ziemskich 10, po groszy 15”. A. Jabłonowski w „Źródłach dziejowych” (cz. I, strona 25)

1581-1590

1581 Stanisław o. Wojciecha Wyrozębskiego część w Strusach, którą wziął w zastaw od Szymona, Feliksa, Jana, Stanisława i Rosłana synów olim Jakuba ze Strus ustąpił ich stryjowi (stryjecznemu) Kacprowi olim Mikołaja ze Strus  W/KDZ/1581-1582/13/k.55v

1581 Benedykt o. Błażeja ze Strus oprawił 40 kop posagu, który wziął po swej żonie Marynie na połowie swych dóbr w Strusach  W/KDZ/1581-1582/13/k.342v

1581 Piotr olim Pawła ze Strus zastaw pewnych gruntów w Strusach posiadany od nieżyjącego Cherubina Strusa ustąpił Baltazarowi o. Walentego z Czarnot  W/KDZ/1581-1582/13/k.368

1581 Intromisja Macieja olim Feliksa ze Strus w części Strusów otrzymane od Mikołaja olim Zygmunta z tychże Strusów. W/KDZ/1581-1582/13/k.589-589v

1583 Feliks Butko poddany Bartłomieja Solki z Paprotni pozywał N Wojciecha o. Marcina Czarnockiego i jego żonę Małgorzatę ze Strus o pobicie na drodze publicznej  W/KDG/1583/8/k.565/565

1583 Wojciech o. Marcina Czarnocki dzierżawca ze Strus procesował się z Maciejem Trębickim i jego małżonką W/KDG/1583/8/k.617/618

1583 Benedykt olim Jana ze Strus okazywał w sądzie rany zadane przez Jana olim Feliksa ze Strusów. W/KDG/1583-1585/179/k.323/323v

1583 Benedykt olim Jana ze Strus połowę zastawu posiadanego od Szymona olim Piotra ze Strus ustąpił Annie olim Pawła „Zayą” (ze Strus?). W/KDZ/1583-1585/41/k.619v

1585 Mikołaj syn Jana ze Strus okazywał rany zadane przez Stanisława olim Jana ze Strus W/KDG/1585/101/k.402

1585 Krzysztof, Stanisław i Maciej synowie olim Jana Strusa procesowali się z Grzegorzem olim Marcina ze Strus  /k.200v

1585 Andrzej olim Macieja ze Strus pokazywał rany zadane przez Adama Kłopockiego z Przygód. W/KDG/1585/101/k.256

1585 Katarzyna żona Gabriela ze Strus okazywała rany zadane przez Andrzeja syna olim Augustyna ze Strus  W/KDG/1585/94/k.112v

1585 Maryna Kasmianka żona Benedykta ze Strus okazywała rany zadane przez Grzegorza Czarnotę ze Strus i jego żonę Zofię  W/KDG/1585/94/k.119

1585 Marcin syn Jana ze Strus okazywał rany zadane przez Stanisława olim Jana Wardy ze Strus  W/KDG/1585/94/k.279v

1585 Gabriel olim Zygmunta ze Strus z żoną Katarzyną Łozianką procesował się ze swym bratem Janem olim Zygmunta ze Strus W/KDG/1585/94/k.376v

1585 Szymon olim Piotra ze Strus sprzedał połowę ojcowizny w Strusach Benedyktowi olim Jana z tychże Strusów za 50 kop groszy polskich  W/KDZ/1585-1586/42/k.39v

1585 Andrzej olim Augustyna ze Strus zeznał, że sprzedał Stanisławowi, Maciejowi i Krzysztofowi olim Jana ze Strus wszystkie swoje części w Strusach za 80 kop gr. polskich  W/KDZ/1585-1586/42/k.70v-71v

1585 Zofia wdowa po Sebastianie ze Strus teraz żona Grzegorza Czarnockiego, pieniądze 20 kop groszy, które otrzymała od Gabriela olim Wojciecha Strusa i Baltazara Czarnockiego, przekazała swemu pasierbowi Maciejowi olim Sebastiana Strusa W/KDZ/1585-1586/42/k.305v

1585 Gabriel olim Wojciecha ze Strus zeznał, że dzierżawę posiadaną od Piotra olim Pawła stamtąd w sumie 5 kop groszy, ustąpił Baltazarowi olim Walentego z Czarnot  W/KDZ/1585-1586/42/k.355

1585 Marcin olim Jana ze Strus zrzekł się od dochodzenia krzywd na Stanisławie olim Jana stamtąd  W/KDZ/1585-1586/42/k.429v

1585 Dorota córka olim Augustyna Strusa wdowa po Józefie o Wojciecha z Bujał Gniewoszów, w towarzystwie swego stryja Jana olim Piotra ze Strus i Baltazara olim Jana swego brata stryjecznego, kwitowała Elżbietę córkę olim Józefa Bujalskiego  W/KDZ/1585-1586/42/k.445

1585 Rosłan syn Jana ze Strus kwitował Stanisława syna Jana z Kobylan Koziąt ze spłaty długu 3 kop groszy. W/KDZ/1585-1586/42/k.456v

1588 Woźny Stanisław Łoza z Benedyktem i Marcinem Strusami wprowadził Jana olim Feliksa ze Strus w dobra nabyte wieczyście od Jakuba olim Wojciecha ze Strus  W/KDZ/1588/43/k.119v

1588 Woźny Stanisław Łoza z Benedyktem i Marcinem wprowadzili synów olim Feliksa ze Strus w części Strusów nabyte od Anny córki olim [……] ze Strusów, żony Sebastiana Żocha  W/KDZ/1588/43/k.119v

1588 Cherubin olim Wojciecha ze Strus zastawił grunt w Strusach Janowi olim Feliksa ze Strus  W/KDZ/1588/43/k.169-169v

1588 Maciej olim Feliksa ze Strus Baltazarowi synowi olim Walentego z Czarnot ustąpił zastawy w Strusach posiadane od Cherubina, Gabriela i Wojciecha Strusów W/KDZ/1588/43/k.450v

1588 Woźny Jan Kasma wraz z Adamem i Gabrielem Strusami wprowadził Piotra s. olim Pawła ze Strus w dobra nabyte od Andrzeja olim Zygmunta ze Strusów. W/KDZ/1588-1589/14/k.41v

1588   Quietatio Strusy 1.89.0.1.7.212  

1588   Strusy obligo 1.89.0.1.7.225

1588   Strusy cessio 1.89.0.1.7.249v

1588   Strusy emissio, Jan, Piotr, Florian 1.89.0.1.7.419v

1588   89/I/07 k. 453 – Strusy, demissio, Anna, Szymon

1588   89/I/07 k. 456v – Strusy refformo

1589   89/I/07 k. 684v – Strusy Czarnothy debitum

1589   89/I/07 k. 761-761v – Strusy debitum

1589   89/I/07 k. 945 – Czarnothy Strusy Quietatio

1589   89/I/07 k. 1030v – Strusy debitum

1589 Paweł olim Błażeja ze Strus Benedyktowi olim Jana ze Strus ustąpił dzierżawę w Strusach posiadaną od Szymona olim Piotra ze Strus W/KDZ/1589/15/k.34v/35

1589 Baltazar olim Walentego z Czarnot kwitował Benedykta olim Błażeja ze Strus W/KDZ/1589/15/k.34v/35

1589 Anna c. olim Jana Wardy ze Strusów, żona Jana Tarkowskiego Kasmy woźnego ziemskiego drohickiego zeznała, że Stanisław, Krzysztof, Marcin jej bracia rodzeni zadość uczynili z posagu W/KDZ/1589/15/k.34v/35

1589 Woźny Stanisław Łoza wraz z Pawłem i Marcinem Strusami dokonał intromisji Benedykta olim Jana ze Strus w część posiadaną od Szymona olim Piotra ze Strus W/KDZ/1589/15/k.36

Piotr olim Pawła ze Strus dzierżawę w Strusach posiadaną od Baltazara Czarnockiego ustąpił Adamowi Skupowi W/KDZ/1589/15/k.263v

1589 Wojciech olim Marcina z Czarnot za zgodą swej żony Małgorzaty sprzedał część w Strusach Stanisławowi olim Aleksego ze Skwierczyna W/KDZ/1589/15/k.266

1589 Adam olim Andrzeja ze Strus ze swą żoną Anną szlachetnym Stanisławowi, Maciejowi, Krzysztofowi olim Jana z tychże Strusów zastawił pole W/KDZ/1589/15/k.267

1589 Piotr olim Pawła ze Strus Stanisławowi, Maciejowi i Krzysztofowi synom olim Jana z tychże Strusów ustąpił pół zastawu w Strusach posiadanego od Baltazara Czarnockiego W/KDZ/1589/15/k.267v

1589 Urban Nasiłowski zastawił Baltazarowi Czarnockiemu z Czarnot i Strusów części w Nasiłowie W/KDZ/1589/15/k.467v

1589 Intromisja Baltazara Czarnockiego w części Strusów wzięte w zastaw od Macieja olim Sebastiana ze Strus  W/KDZ/1589/15/k.587

1589 Piotr olim Pawła ze Strus zeznał, że dzierżawę posiadaną w Strusach od Macieja syna olim Sebastiana ze Strus ustąpił Baltazarowi olim Walentego z Czarnot W/KDZ/1589/15/k.621v

1589 Mikołaj olim Sebastiana z Osin Starych ze swą żoną Agnieszką kwitował Jana olim Piotra ze Strus z wypłaty tejże Agnieszce  W/KDZ/1589-1590/44/k.84 posagu

1589 Benedykt olim Błażeja ze Strus zastawił grunty w Strusach swemu bratu Pawłowi  W/KDZ/1589-1590/44/k.95v

1590 Małgorzata córka Andrzeja Strusa żona Wojciecha olim Marcina Czarnockiego sprzedała części w Strusach Stanisławowi olim Alexego ze Skwierczyna Lackiego. W/KDZ/1589-1590/44/k.467v

1595 Walenty olim Błażeja ze Strus zeznał że do sumy pożyczonej od Jana olim Feliksa ze Strus dopisał 3 kopy groszy długu W/KDZ/1598/18/k.3v

1591-1600

1596   89/I/09 k. 529v – Boczek cum Strusy pro rogo

1597   89/I/09 k. 682-683 – Paproczki Strusz (Jan s. Piotra) evasio

1601-1610

1605 1.89.0.1.13.378v

1605 1.89.0.1.13.379

1605 1.89.0.1.13.429v

1605 1.89.0.1.13.559

1605 1.89.0.1.13.578

1605 1.89.0.1.13.675v

1605 1.89.0.2.12.513v

1605 1.89.0.2.12.514

1605 1.89.0.2.12.517v

1606 1.89.0.1.13.729

1606 1.89.0.1.13.741

1606 1.89.0.1.13.741v

1606 1.89.0.1.13.781

1606 1.89.0.1.13.781v

1606 1.89.0.1.13.810

1606 1.89.0.1.13.891v

1606   89/II/13 k. 52v – Maciej i Jan Struss vulnera(tio)

1606   89/II/13 k. 133 – Szymon i Jakub Strus vulnera(tio)

1606   89/II/13 k. 172v-173 – Jan, Albert i Paweł Strus protestatio

1606 1.89.0.1.13.892

1607 1.89.0.1.13.1307v

1607 1.89.0.1.13.1385v

1607 1.89.0.1.13.1386

1608 29.678.0.1.32.705

1608 29.678.0.1.32.706

1609  „Mikołaj Struś, z pow. drohickiego, kwituje Piotra Noskowskiego, jako mian. przez króla op. Zasułtowskich, z posagu, który Jan, Mikołaj i Marcin Zasułtowscy, bracia rodz., 250 złp. zobow. się dać za siostrą ich a ż. zezn. Elżbietą Z.” (f. 172). Teki Dworzaczka, Gniezno, cz. I, 6050 (nr 70)

1611-1620

1613 Wywód szlachectwa Ostrowskich: Józef Ostrowski przedstawił wywód szlachectwa z 1608 r. dokonany na sejmiku elekcyjnym deputackim powiatu drohickiego. W sprawie pomiędzy Józefem, Janem i Wojciechem Strusami synami olim Pawła i w Strusach dziedzicami, pozwanymi a Stanisławem olim Jana ze Strus powodem, ci pierwsi przedstawili świadków na dowód swego szlachectwa . Najpierw Bartłomieja i Adama Ostrowskich z Ostrowca synów niegdyś Stanisława Ostrowskiego Łukaszowicza, stryjów rodzonych herbu „Podkowa y podoszak” krewnych ze strony ojczystej. Następnie Benedykta o. Jana Strusa i Gabriela o. Wojciecha ze Strus braci babki ich Jadwigi Strusowny którzy są herbu „Podkowa y krzyż” i zaświadczyli że wywodzący się są ich siostrzeńcami. Następnie Wojciecha o. Jakuba i Mikołaja o. Stanisława Łozów z Łoz braci wujecznych herbu Korabczyk. W/KDZ/1613/60/k.374/374v

1613 Wojciech olim Stanisława Skwierczyński zastawił pewne grunty w Strusach za 4 kopy groszy polskich Baltazarowi olim Walentego z Czarnot. W/KDZ/1613/60/k.388v

1614 Bartłomiej i Jan synowie olim Kacpra Moskwy Strusa poręczając za Krzysztofa i Andrzeja swych braci, zrzekli się dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone przez Wojciecha Olechowicza Skwierczyńskiego ich ojcu Kacprowi  W/KDZ/1614-1615/61/k.132v

1614 Wojciech olim Stanisława Olechowicza Skwierczyński ze Strus zastawił Bartłomiejowi i Janowi synom olim Kacpra Moskwy Strusa połowę swej części w Strusach  W/KDZ/1614-1615/61/k.137v

1615 Tomasz Zawadzki kwitował Krzysztofa syna olim Jana Strusa W/KDZ/1614-1615/61 /k.499v-500v

1615 Krzysztof Strus Wardzik syn olim Jana zamieniał się gruntami w Strusach z Janem synem olim Stanisława Uziębły. M. in. częścią Serafinowską oraz częścią należącą do Piotra i Pawła synów olim Macieja swoich bratanków i częścią Anny córki olim Feliksa Ciełkusza Strusa, wdowy po tymże Macieju, ich matki a także częścią Stanisława Strusa Wardzika W/KDZ/1614-1615/61 /k.499v-500v

1617   88/11  k. 334 – Strusy intromissio

1617   88/11  k. 396-396v – Struszy bono, Bartłomiej Strus

1618   zapis o małżeństwie niezapisanego z imienia Strusa ze Strus z Zofią Dmowską. Księga parafii rozbickiej (Rozbity Kamień) pod datą 28.1.1618 r.

1619 Zofia córka olim Benedykta Strusa żona Mikołaja Czarnowskiego z powiatu ciechanowskiego województwa mazowieckiego zeznała, że Mikołaj i Maciej Strusowie jej bracia rodzeni zadość uczynili z posagu W/KDG/1619-1620/119/k.14/14v

1619 Stanisław olim Macieja Strus zastawił pole w Strusach Feliksowi synowi olim Krzysztofa Strusa W/KDG/1619-1620/119/k.44

1620 Adam olim Mateusza Strus zastawił pole w Strusach Feliksowi olim Krzysztofa Strusa W/KDG/1619-1620/119/k.121v/122

1620 Zofia córka olim Andrzeja Czarnockiego z Czarnot kwitowała Floriana syna olim Piotra ze Strus ze zwróconego długu W/KDG/1619-1620/119/k.131v

1620 Jan olim Marcina ze Strus zastawił grunty w Strusach Piotrowi olim Krzysztofa ze Strus W/KDG/1619-1620/119/k.182v

1620  Wawrzyniec Strus syn olim Kacpra ze Strus kwitował Floriana Pruszyńskiego syna olim Franciszka z zwróconej sumy 28 zł W/KDG/1619-1620/119/k.246

1620 Dorota córka olim Benedykta Strusa żona Andrzeja Uziębły zeznała, że Maciej i Mikołaj bracia rodzeni zadość uczynili jej z należnego posagu W/KDG/1619-1620/119/k.293

1620 Krzysztof Czarnocki olim Macieja kwitował Jana olim Kacpra Strusa z zadość uczynienia za wyrządzone krzywdy W/KDG/1619-1620/119/k.406

1621-1625

1622 Katarzyna wdowa po Bartłomieju Strusie pozywała Krzysztofa syna olim Kacpra Strusa  W/KDG/1622/32/k.1lv

1622 Mikołaj i Maciej synowie olim Benedykta Strusa pozywali Krzysztofa i Jana synów olim Kacpra Strusa zwanego Moskwa i Mikołaja olim Bartłomieja Strusa  W/KDG/1622/32/k.44v

1622 Andrzej i Bronisz synowie olim Melchiora Strusa procesowali się z Janem i Feliksem synami olim Piotra Strusa W/KDG/1622/32/k.59

1623 Grzegorz Skwierczyński syn olim Stanisława darował swe części w Strusach bratu Benedyktowi W/KDG/1623/33/k.494v

1623  Szl. Dorota Smoniewska wdowa po +szl. Stanisława [s.] + Macieja Nasiłowskiego Mięzo w Nasiłowie dzierżawczyni swej oprawy w imieniu szl. Anny, córki oraz Marcina, syna, [dzieci] swoich zeznała, że otrzymała od szl. Grzegorza Czarnockiego syna +Marcina sumę 60 kop polskich przez tegoż +mężowi swemu na połowie dóbr nieruchomych w Czarnotach położonych zapisanych sposobem zastawu na rzecz uposażenia jej córki, ww. Anny, żony szl. Andrzeja Strusa, dlatego pokwitowała tegoż Czarnockiego itd.  1.88.0.0.12.008v 

1623  Szl. Andrzej syn + Melchiora Strus dziedzic ze Strusów zeznał, że szl. Annie c. + szl. Stanisława Nasiłowskiego, żonie swej prawowitej, zapisał sumę 80 kop pol. na rzecz posagu po niej otrzymanego na połowie swych wszystkich dóbr itd.  1.88.0.0.12.008v    [brak dalszej części zapiski]

1623   Szl. Mikołaj Strus przeniósł zapis z ksiąg gr. droh. do ziemskich droh. z datą w poniedziałek nazajutrz po święcie św. Szymona i Judy Apostołów R.P. 1618:
Szl. Feliks [syn] +Piotra Strus dziedzic w Strusach zeznał, że szl. Mikołajowi synowi Gabriela Strusowi darował połowę całej swojej części nabytej od szl. Ewy Strusówny, ż. szl. Macieja Wyrozębskiego na wsi Strusy, itd. Przybywszy przed sąd ziemski uczciwy Jan Przystupa, woźny generał koronny razem z szl. Andrzejem Czapskim i Gabrielem Strusem zeznał, że wprowadził w posiadanie tychże dóbr szl. Mikołaja syna Gabriela Strusa w poniedziałek po święcie św. Marcina w r. 1618 .  1.88.0.0.12.116  1.88.0.0.12.116v 

1623   Uczciwy Jan Przystupa woźny generał koronny wraz z szl. Adamem i Janem Strusami zeznał, że wprowadził w posiadanie szl. Feliksa [s.] + Krzystofa Strusa ze Strusów dziedzica pewnego zastawu zapisanego pierwotnie przez szl. Adama Skolimowskiego szl. Janowi [s.] + Stanisława Kobyleńskiemu na sumę 3,5 kop polskich i przez tegoż Jana temuż Feliksowi przekazanego w r. 1596 (jest też data dzienna).  1.88.0.0.12.148v

1623   Uczciwy Jan Przystupa, woźny generał koronny razem z szl. Feliksem i Mikołajem Strusami zeznał, że  wprowadził w posiadanie szl. Mikołaja [s.] + Jana Strusa, dziedzica w Krynicy dóbr w Strusach zastawionych temuż przez szl. Kaspra, brata rodzonego na sumę 10 kop polskich w r. 1618 (jest też data dzienna).  1.88.0.0.12.159 

1623 Szl. Adam Strus syn + Macieja dziedzic w Strusach protestował przeciwko szl. Krzysztofowi i Janowi ss. Floriana Strusa jako pryncypałom oraz szl. Stanisławowi [s.] + Piotra Strusowi i Andrzejowi [s.] + Stanisława [?] jako pomocnikom oraz innym, których nazwiska i imiona oni lepiej znają, którzy w środę w święto Wszystkich Świętych w środku nocy, gdy ten protestując wracał do domu od przyjaciela i bliskiego swego szl. Krzysztofa Strusa drogą w środku wis Strusy, zastąpili mu drogę i otoczywszy go wyszedłszy z ukrycia zadali mu wiele ran oraz zrabowali od niego 10 zł pol. z sakiewką, siekierę zwaną bindasz (inaczej bindas dawny rodzaj siekiery, zob. Słownik Lindego – EK) wartą 40 gr, kaftan za 14 gr, czapkę zwaną magierkę za 40 gr, następnie okazuje konkretne razy przed urzędem, za których część obwinił jednego z pryncypałów, Krzysztofa Strusa, za drugą część drugie z nich, Jana Strusa. 1.89.0.2.19.280v 1.89.0.2.19.281

1623   Szl. Piotr syn + Macieja, dziedzic w Strusach okazał rany przed urzędem grodzkim, za które obwinił opatrznego Jakuba zwanego Oskardowskim z Ruskowa, młynarza ur. Adama Raczko, sędziego ziem. Mielnickiego.  1.89.0.2.19.540

1623 1.89.0.2.19.465

1623  Szl. Jan [s.] + Piotra i Andrzej [s.] + Melchiora Strusowie w imieniu swoim i szl. Bronisza Strusa brata i bratanka rodzonego [s.] szl. Feliksa Strusa, gdy tylko dowiedzieli się o jakowychś zapisach ze strony + tegoż szl. Feliksa Strusa, brata i stryja protestujących na rzecz robotnej Anny z Nakor [de Nakory] Sierhiejówny, poddanej ur. Wodyńskich, żony najpierw robotnego Bartłomieja Sasińczyka ze Strusów poddanego szl. Benedykta Strusa w sądzie ziemskim drohickim pod datą wtorek przed świętem św. Andrzeja Apostoła w roku blisko przeszłym, z którą Anną Najkorówną [!] pomimo posiadania pierwszej żony tegoż + szl. Feliksa Doroty Skwierczynianki tenże Feliks przeciwko prawom boskim i koronnym pozostawał w cudzołóstwie od lat 30, potem jednak tąż Annę ów Feliks wspomnianemu Bartłomiejowi Sasinkowi [!] dotąd żyjącemu oddał w małżeństwo; z tąż Anną w cudzołóstwie dwie córki od lat mniej więcej 20 począł, pomimo żyjącej swej żony przeciwko wszystkich praw boskich i sprawiedliwości w tej samej wsi, w innym domu spłodził, jednak tąż Annę ladacznicę od męża wspomnianego gwałtem zabrał i pozostawał w cudzołóstwie. Wspomnianego zaś teraźniejszego czasu wspomnianej Annie i córkom Zofii oraz Katarzynie i ich mężom, będąc złożonym ciężką chorobą i przez nie przyprowadzonym przed księgi ziemskiego drohickiego, więc z powodu nieważności takiego zapisu jako uczynionego dla spłodzonych w wielkim cudzołóstwie, jak również przez osobę pozbawioną zdrowia i rozumu oraz złożoną niemocą, w zmowie z szl. Jakubem Pęskim [?] podpiskiem ziemskim, zaprotestowali oraz nie przyznali wprowadzenia w posiadanie [tymże beneficjentom owego nieważnego ich zdaniem zapisu – EK].  1.89.0.2.19.XXX1.89.0.2.19.XXX

1623 1.88.0.0.12.889

1623   89/I/06 k. 845v-846 – Strus et Żochowskie con(tuma)x

1623   89/I/06 k. k. 928v-929 – Strus con(tuma)x, Maciej Strus

1624 Szl. Feliks syn +Piotra Strus ze Strusów dziedzic razem z szl. Anną Strusową swoją żoną darowali szl. Katarzynie ż. szl. Mikołaja Strusa i temuż Mikołajowi Strusowi oraz Zofii, ż. szl. Andrzeja Suchożebrskiego, swoim prawowitym córkom wszystkie swoje dobra dziedziczne w Strusach i przyznali intromisję. 1.88.0.0.12.424

1624 Szl. Feliks syn +Piotra Strus ze Strusów dziedzic razem ze szl. Anną Strusową żoną swą darowali szl. Andrzejowi Suchożebrskiemu zięciowi swemu połowę swoich dóbr zwanych Wyrozębszczyzna w Strusach, drugą połowę zaś szl. Mikołajowi Strusowi i przyznali intromisję. 1.88.0.0.12.424v

1624 1624 Szl. Feliks syn +Piotra Strus ze Strsów dziedzic i szl. Anna Strusowa małżonkowie zapisali sobie wzajemnie dożywocie na wszystkich swoich dobrach; po śmierci zaś mają wrócić do spadkobierców współmałżonka, itd. 1.88.0.0.12.425

1624 Szl. Andrzej syn +Adama Suchożebrski w Suchożebrach dziedzic zapisał szl. Zofii c. szl. Feliksa Strusa, żonie swej na rzecz posagu po niej przyjętego sumę 400 zł pol. na połowie swoich wszystkich dóbr ruchomych i nieruchomych w Suchożebrach i gdziekolwiek indziej je będzie kiedyś miał itd. 1.88.0.0.12.425v

1624 Szl. Mikołaj syn Gabriela Strus ze Strusów dziedzic dodał szl. Katarzynie c. szl. Feliksa Strusa, żonie swej do pierwotnej sumy 120 kop groszy polskich zapisanej na połowie swych wszystkich dóbr ruchomych i nieruchomych na Strusach itd. jeszcze 80 zł pol. jako przywianek także jako zapis na połowie dóbr, itd. 1.88.0.0.12.426

1624 Przeniesienie zapisu z ksiąg grodzkich do ziemskich przez szl. Baltazara Czarnockiego; data pierwotnej zapiski: 1622, w środę po niedzieli krzyżowej (Rogationum); szl. Szymon Strus syn +Wojciecha mający lat 17 mniej więcej z towarzyszeniem szl. Mikołaja syn +Jana Strusa, jego stryja rodzonego (wspomniany jeszcze brat i bratanek tychże Jan Strus, że nie ma to mu jakoś dolegać) sprzedał szl. Gabrielowi syn +Wojciecha Strusowi i Baltazarowi syn +Walentego Czarnockiego swoje dobra, tj. 3 zagony w siedlisku od drogi idącej przez wieś do Uwrocia (takie miejsce, gdzie pługiem zawracano – EK) między miedzami tegoż wierzyciela i Moskwika, część swoją i swego nieobecnego brata za sumę 11 zł pol.; przyznał też intromisję, itd. (dalej formułki). 1.88.0.0.12.816 1.88.0.0.12.816v

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuj Czytaj więcej