Strona główna Kwerenda 1651-1675

Kwerenda 1651-1675

przez R.Strus

1651-1660

1654 Woźny ziemski oświadcza że dostarczył pozew w sprawie Stanisława s. olim Mikołaja Strusa przeciwko Helenie Wodyńskiej kasztelanowej podlaskiej dziedziczce Krześlina  W/KDG/1654-1655/155/k.122/122v

1654 Piotr s. olim Adama Strusa okazywał rany na swoim ciele zadane przez nieznanego sprawcę W/KDG/1654-1655/155/k.245

1654 Szl. Andrzej syn +Jana Kunat Wyrozębski z Wyrozębów-Kunatów dziedzic złożył protestację przeciwko szl. Mateuszowi Strusowi synowi +Mikołaja, dziedzicowi w Strusach i Wyrozębach-Podawcach, że ten jego wychodzącego z kościoła w Wyrozębach w obecności kapłanów i wielu ludzi różnego stanu znieważył obelżywymi słowy, mówiąc „bodaj cię haniebnie zabito złodzieju, konowodzie, ukradłeś mi klace i zawiodłeś ją do Sokołowa i tameś ją przedał, na co mam ludzie i dowiodę tego i będę się o to pilno starał, że w prędkim czasie wmalują cię w czarne księgi, potem stojąc na cmentarzu [przykościelnym] z bronią vulgo z berdyszem z wielkim krzykiem wyzywał go na pojedynek. Protestujący zapowiada dowodzić swej niewinności sądownie wobec takiej kalumnii. 1.89.0.2.33.0871v

1654 Szl. Mateusz syn +Mikołaja Strus pokazał przed urzędem grodzkim starościńskim rany, za które obwinia szl. Macieja Moczulskiego syna +Jakuba.   1.89.0.2.33.506v  1.89.0.2.33.507

1664   Szl. Dorota córka szl. +Jana Jaczewskiego, wdowa oraz Andrzej Strus syn szl. +Michała Strusa, niedawno pozbawionego życia w imieniu swoim i szl. Jana i Wojciecha Strusów, braci swoich nieletnich z jednej i Sebastian Niemierka syn +Jana z drugiej strony wzajemnie uwolnili się od wszystkich protestacji, mianowicie pierwsi od dwóch – pierwszej Andrzeja, w której oskarżał tegoż Niemierkę razem ze szl. Janem Niemierką i Grzegorzem Wierowskim oraz Zofią Chądzyńską, żoną szl. Jana Niemierki o zadanie mu oraz jego zmarłemu ojcu ran; drugiej Doroty Jaczewskiej przeciwko temuż Sebastianowi Niemierce o zadanie jej ran w domu szl. Jana Niemierki; natomiast Niemierka uwolnił Dorotę, Andrzeja i wspomnianych jego braci jako spadkobierców +ojca od protestacji ws. zbrojnego zastąpienia mu drogi i zranienia przez Jaczewską oraz szl. +Michała Strusa jej męża. Uwalniają się także od wszelkich spraw sądowych wszczętych na podstawie tych protestacji, a te ostatnie i cały przewód sądowy kasują. 1.89.0.1.25.298v i 1.89.0.1.25.299

1664   Szl. Jan syn +Piotra Strus darował szl. Jakubowi synowi +Józefa Strusa swoje dobra nieruchome w Strusach (podano dokładną lokalizację), łącznie w pierwszym polu zagon „lipny” z lasem i zagon „brzozowy”; w drugim polu zagon „spieklany”, ponadto łąkę „pod gajkiem”, zagon „na szerokiem przeczu”; w trzecim polu dwa zagony w różnych miejscach. 1.89.0.1.25.304v i 1.89.0.1.25.305

1658  Paweł olim Andrzeja Strus zeznał dług Zuzannie córce olim Andrzeja Strusa (1658 r.)  W/KDG/1658-1660/156/k.16

1658  Stanisław olim Jana Uziębło kwitował Katarzynę Strusową wdowę po Melchiorze Uziębło z pewnych procesów (1659 r.)  W/KDG/1658-1660/156/k.233v

1658  Wojciech syn olim Macieja Uziębło kwitował Mikołaja olim Jana Strusa ze zwróconej sumy długu 18 zł.p. (1660 r.)  W/KDG/1658-1660/156/k.976

1658  Wojciech olim Macieja Uziębło dopisał do wcześniejszego długu sumę 30 zł.p. swej żonie Marynie córce olim Jana Strusa (1660 r.) W/KDG/1658-1660/156/k.976v

1661-1670

Przed 1663 – płacą podatki w Strusach:  „Nb. Kazimierz Strus sam (…) y od poddanskich osob 4” P. Mikołaj Strus z żoną, corka (…) P. Strusowie Dziedzicowie Strusow od siebie braci siostr matek czeladzi (…)”.  Archiwum Skarbu Koronnego (AGAD Warszawa) spisy podatników płacących podatki ze wsi Strusy (Wiraszka 2014,54)

1660 Strus vulnera (poraniony Jakub syn +Józefa Strusa, wymieniony brat Stanisław syn +Józefa Strusa)   1.89.0.2.36.41v

1661 1.89.0.2.33.376v

1661 1.89.0.2.33.377

1661 1.89.0.2.33.377v

1661 1.89.0.2.33.428-Hołubla

1661 1.89.0.2.33.428v-Hołubla

1661 1.89.0.2.33.433-Strus_z_Wyroząb

1661 1.89.0.2.33.433v-Strus_z_Wyroząb

1661 1.89.0.2.33.506v

1654 Szl. Mateusz syn +Mikołaja Strus pokazał przed urzędem grodzkim starościńskim rany, za które obwinia szl. Macieja Moczulskiego syna +Jakuba. 1.89.0.2.33.507

1664 Szl. Dorota córka szl. +Jana Jaczewskiego, wdowa oraz Andrzej Strus syn szl. +Michała Strusa, niedawno pozbawionego życia w imieniu swoim i szl. Jana i Wojciecha Strusów, braci swoich nieletnich z jednej i Sebastian Niemierka syn +Jana z drugiej strony wzajemnie uwolnili się od wszystkich protestacji, mianowicie pierwsi od dwóch – pierwszej Andrzeja, w której oskarżał tegoż Niemierkę razem ze szl. Janem Niemierką i Grzegorzem Wierowskim oraz Zofią Chądzyńską, żoną szl. Jana Niemierki o zadanie mu oraz jego zmarłemu ojcu ran; drugiej Doroty Jaczewskiej przeciwko temuż Sebastianowi Niemierce o zadanie jej ran w domu szl. Jana Niemierki; natomiast Niemierka uwolnił Dorotę, Andrzeja i wspomnianych jego braci jako spadkobierców +ojca od protestacji ws. zbrojnego zastąpienia mu drogi i zranienia przez Jaczewską oraz szl. +Michała Strusa jej męża. Uwalniają się także od wszelkich spraw sądowych wszczętych na podstawie tych protestacji, a te ostatnie i cały przewód sądowy kasują. 1.89.0.1.25.298v i 1.89.0.1.25.299

1664 Szl. Marcin syn szl. +Mikołaja Strus przekazał szl. Helenie córce +Jana Strusa żonie szl. Krzysztofa Trębickiego sumę 16 zł pol. z sumy 32 zł pol. pierwotnie zapisanych przez szl. Marcjana Strusa +Szymonowi Strusowi na pewnych dobrach i przez tegoż sobie przyznaną i po otrzymaniu takiejże sumy przypuścił ją do połowy dóbr Strusy (tj. tych zapisanych na 32 zł) i zrzekł się tychże dóbr. 1.89.0.1.25.363

1664 Szl. Maryna córka +Stanisława Nadczesławskiego, żona szl. Piotra Strusa darowała szl. Melchiorowi synowi +Bronisława Strusa swoje dobra nieruchome w Strusach, tj. siedlisko liczące 3 zagony po dwa stadia od drogi prowadzącej do pola przez wieś między miedzami Gebrielowską z jednej i Józwowską z drugiej strony. 1.89.0.1.25.363 1.89.0.1.25.363v

1664 Szl. Jan syn +Piotra Strus darował szl. Jakubowi synowi +Józefa Strusa swoje dobra nieruchome w Strusach (podano dokładną lokalizację), łącznie w pierwszym polu zagon „lipny” z lasem i zagon „brzozowy”; w drugim polu zagon „spieklany”, ponadto łąkę „pod gajkiem”, zagon „na szerokiem przeczu”; w trzecim polu dwa zagony w różnych miejscach. 1.89.0.1.25.304v i 1.89.0.1.25.305

1664 Szl. Marcin syn +Mikołaja Strus przekazał szl. Helenie córka +Jana Strusa, żonie szl. Krzysztofa Trębickiego  sumę 16 złotych polskich z sumy 32 złotych polskich pierwotnie zapisanej przez szl. Marcjana Strusa szl. +Szymonowi Strusowi na połowie dóbr Strusy [zapewne chodzi o jakąś część, ponieważ to za mała kwota na całe dobra], w związku z czym przyznał jej te dobra, na których kwota jest zapisana. 1.89.0.1.25.367

1664 Szl. Maryna córka +Stanisława Nadczesławskiego [zapewne chodzi o nazwisko Naczesławski], żona szl. Piotra Strusa darowała szl. Melchiorowi synowi +Bronisława Strusa swoje dobra nieruchome w Strusach, tj. siedlisko wielkości 3 zagonów mających po dwa stadia, zaczynające się od drogi prowadzącej przez wieś do pola i leżące między miedzami Gabrielewską z jednej i Józwowską z drugiej strony 1.89.0.1.25.367

1665 Szl. Andrzej [syn] +Michała Strusa pokwitował szl. Sebastiana [syna] +Wojciecha Niemierkę ze wszystkich krzywd i protestacji 4.270.0.-.3.559

1665 1665 Szl. Anna córka szl. +Piotra Strusa, żona szl. Józefa Zawadzkiego zastawiła szl. Stanisławowi synowi +Jana Uziębło wszystkie swoje dobra, całą część swoją dziedziczną na dobrach Uziębły na sumę 44 zł pol. do następnego Bożego Narodzenia, a w przypadku niespłacenia od godów do godów (tj. od Bożego Narodzenia do Bożego Narodzenia – RS), przyznała mu wprowadzenie w dobra 1.89.0.1.25.561v

1665 Szl. Jakub syn +Stanisława Morzkowski zeznał, że szl. Zofii córka +Feliksa [Szczęśnego] Strusa, żonie swojej prawowitej zapisał dożywocie na wszystkich swoich dobrach ruchomych i nieruchomych; po jej śmierci mają one wrócić do dyspozycji jego spadkobierców. 1.89.0.1.25.582v

1665 Szl. Dorota córka +Mateusza Skwierczyńskiego, wdowa po szl. +Szymonie Strusie z pierwszego małżeństwa, z drugiego żona szl. Andrzeja Uzięmbło pokwitowała szl. Piotra syna szl. +Jana Strusa zwanego Marcinik z prawa wieńca i wniesienia rzeczy ruchomych dla swego pierwszego męża, a jego brata rodzonego z uwagi na zawartą ugodę i otrzymane zadoścuczynienie. 1.89.0.1.25.769v

1665  Szl. Stanisław syn  szl. +Jana Uziębło z jednej i szl. Anna córka +Piotra Strusa, siostra rodzona  szl. +Aleksandra Strusa, żona szl. Józefa Zawadzkiego zeznali, że wzajemnie się pokwitowali, po pierwsze szl. Stanisław Uziębło z sumy 90 zł pol. przez szl. Aleksandra +Piotra Strusa szl. Katarzynie Strusównie żonie swojej sposobem oprawy w dziedzinie Uziębły zapisanej i przez tęż Strusównę jemu sposobem zrzeczenia się przekazaną; zaś Anna Strusówna, siostra rodzona  szl. +Aleksandra Strusa zmarłego bezpotomnie tegoż Stanisława Uziębło z sumy 50 zł pol. + szl. Reginie Strusównie siostrze swej sposobem oprawy na rzecz posagu po niej otrzymanego oraz z innych pretensji, bezprawi, szkód po śmierci bezpotomnej  szl. +Aleksadra Strusa po odpowiednim zadośćuczynieniu i wszystkie pretensje kasują z wyjątkiem prawa dożywotniego dla tegoż szl. Stanisława Uziębło pozostającego w mocy. 1.89.0.1.25.561  1.89.0.1.25.561v

1665 Szl. Kazimierz syn +Wojciecha Strus darował szl. Tomaszowi synowi szl. +Bronisława Strusa dobra swoje nieruchome nabyte przez szl. +Macieja Strusa Wardzika, stryja swego od szl. Andrzeja Suchożebrskiego sposobem wieczystej darowizny w dobrach Strusy, mianowicie 2 zagony w całym potrójnym polu, w pierwszym polu „glińczane”, w drugim „malęckie”, w trzecim polu „pogorne” i na tejże górze i przyznał mu wprowadzenie w dobra przez jakiegokolwiek woźnego i dwóch szlachciców 1.89.0.1.25.900v i 1.89.0.1.25.901

1665 Szl. Kazimierz syn szl. +Wojciecha Strus wydzierżawił szl. Marcinowi synowi szl. +Mikołaja Strusa pewne swoje dobra zwane „Wojciechowskie” w dobrach i dziedzictwie wsi Strusy na sumę 4 zł polskich do święta św. Małgorzaty w roku 1669, i przyznał mu wprowadzenie w dobra przez jakiegokolwiek woźnego i dwóch szlachciców. 1.89.0.1.25.901

1665 Szl. Mikołaj syn szl. +Bartłomieja Strus zastawił szl. Tomaszowi synowi szl. +Bronisława Strusowie  swoje dobra nieruchome w Strusach, tj. w pierwszym polu 7 zagonów gruntu zaczynających się od granicy Uziembłowskiej do granicy Mordzkiej, także 7 zagonów poprzecznych  „U Studzianki” od płotu do granicy Hołubskiej; w drugim polu 7 zagonów od drogi Mordzkiej do granicy Czepielińskiej zwanych „wyprziczane” (Przecze); w trzecim polu 3 zagony gruntu od granicy Krześlińskiej do granicy Rzeszotkowskiej zwane „Grodne”, także „Za Górą” 3 zagony od granicy Krześlińskiej do Rzeszotkowskiej; na sumę 46 zł polskich; przyznał wprowadzenie w dobra itd. 1.89.0.1.25.948v

1566 Szl. Piotr syn szl. +Jana Strusa pokwitował szl. Dorotę Skwierczyńską żonę z pierwszego małżeństwa szl. +Szymona Strusa, obecnie z drugiego małżeństwa żonę Andrzeja Uziębło, oraz tegoż Andrzeja Uziębło z zabrania rzeczy pozostałych po śmierci pierwszego męża i spustoszenia jego domu. 1.89.0.1.25.770

1566 Szl. Walenty syn szl. +Mikołaja Uziębło pokwitował z ran zadanych mu oraz jego małżonce szl. Zofii Strusównie szl. Jakuba syna szl. +Jana Uziębło z uwagi na zawartą ugodę i otrzymane zadośćuczynienie, kasuje też proces w sądzie ziemskim i obdukcję ran. 1.89.0.1.25.770

1566 Szl. Andrzej syn szl. +Wojciecha Uziębło zapisał szl. Dorocie córka szl. Mateusza Skwierczyńskiego, żonie swej prawowitej na rzecz wniesienia rzeczy ruchomych oraz posagu do dóbr swoich sumę 100 zł pol., którą zobowiązał się wypłacić na pierwsze jej żądanie

1666 Szl. Sebastian [syn] +Wojciecha Niemierka pokwitował szl. Andrzeja Strusa i Krystynę oraz Katarzynę, córki (dzieci?) szl. Michała Strusa ze wszystkich krzywd, protestacji, szkód, obwiedzeń ran. 4.270.0.-.3.565v

1666 Szl. Paweł […] syn +Jakuba Stelągowski w imieniu swoim i szl. Doroty Strusówny, żony swej, pokwitował szl. Adama i Kazimierza synów +Wojciecha Brodackich z [pretensji z powodu] ran. 4.270.0.-.3.565v

1666 Uziębło vulnera (Marcin Strus s. +Andrzeja i Melchior Strus s. +Bronisława) 1.89.0.2.42.052 1.89.0.2.42.052v

1666 Strus protestatio (Jakub Strus s. +Józefa z żoną Marianną Strusówną) 1.89.0.2.42.444v 1.89.0.2.42.445 1.89.0.2.42.445v

1667 Szl. Zofia córka +Jerzego Wojewódzkiego, wdowa po szl. +Stanisławie Strusie ukazała przed urzędem grodzkim rany (są dokładnie opisane), za które obwiniła szl. Zofię Skwierczyńską, wdowę po szl. +Stanisławie Strusie. 1.89.0.2.43.490

1668 Szl. Melchior [s.] +Bronisława Strus okazał przed urzędem rany, za które obwinił uczciwych Piecięnskiego i Marusienskiego, sługi Oświeconego i Wielmożnego Tomasza Olędzkiego, kasztelana zakroczymskiego oraz szl. Adama syna szl. Pawła Kisieleńskiego 1.89.0.2.43.541

1668 Szl. Jakub syn +Józefa Strusa złożył protestację przeciwko małżonkom szl. Krzysztofowi Trembickiemu i Helenie córka +Jana Strusa [w oryginale: Trusz] jako na złodziei nocnych, ponieważ pewnego czasu, tj. w nocy z niedzieli na poniedziałek w święto św. Jakuba Apostoła przybywszy na własne siedlisko i grunt protestującego ukradli jeden ul z pszczołami i miodem, potem zaś protestującego w obecności sąsiadów, woźnego i szlachty znieważyli obelżywymi słowy, przeciw jego dobrej sławie i reputacji; o czym gotów jest złożył przysięgę, a na potwierdzenie tego stawił woźnego generała koronnego szl. Jana Olędzkiego, który zeznał, że w tenże poniedziałek razem ze szl. Szymonem i Marcjanem Strusami zastał u Trembickich ul z pszczołami, własność protestującego. 1.89.0.2.43.541

1668 1.89.0.2.43.542

1668 Szl. Jakub syn szl. +Józefa Strus okazał rany przed urzędem, za które obwinił szl. Piotra syna +Jana Strusa i jego żonę z protestacją, że te obrażenia odniósł podczas napaści na grunty na siedlisku dnia wczorajszego w dobrach Strusy, podczas której zniszczyli mu kamienną przyspę (przyzbę, siedzisko przy ścianie domu). 1.89.0.2.43.600

1668 Szl. Melchior Strus syn +Bronisława okazał przed urzędem rany, za które obwinił szl. Marcina [syna] +Mikołaja Strusa, za inne zaś szl. Jakuba [syna] +Józefa Strusa. 1.89.0.2.43.873

1670 Szl. Mikołaj syn szl. +Jana Strusa pokwitował szl. Kazimierza syna szl. +Wojciecha Strusa z spłaconej sumy 6 zł polskich sobie przez niego przyznanych sposobem zastawu na dobrach Strusy. 1.89.0.1.28.092v

1670 Szl. Anna Krasnodębska wdowa po +Marcinie Strusie przekazała szl. Mateuszowi synowi +Jana Strusa sumę 50 zł polskich przyznaną jej przez jej męża sposobem długu. 1.89.0.1.28.130

1670 Szl. Walenty Czarnocki syn +Szymona darował szl. Melchiorowi [s.] +Bronisława Strusa swoje dobra nieruchome w Strusach, tj. 1,5 zagonu w ogrodzie zaczynające się od drogi prowadzącej przez wieś do pola, między miedzami szl. Marcjana Strusa z jednej i Tomasza Strusa z drugiej strony oraz przyznał wprowadzenie itd. 1.89.0.1.28.130v

1670 Szl. Walenty Czarnocki syn +Szymona darował szl. Melchiorowi [s.] +Bronisława Strusa swoje dobra nieruchome w Strusach, tj. 1,5 zagonu w ogrodzie zaczynające się od drogi prowadzącej przez wieś do pola, między miedzami szl. Marcjana Strusa z jednej i Tomasza Strusa z drugiej strony oraz przyznał wprowadzenie itd. 1.89.0.1.28.216

1670 1.89.0.1.28.216

1670 Szl. Wawrzyniec Strus syn +Feliksa {Szczęsnego] przekazał szl. szl. Bartłomiejowi i Wojciechowi synom +Jana Strusa pewną swoją dzierżawę dóbr nieruchomych na dobrach Strusy pierwotnie zapisaną przez szl. Adama Strusa szl. Feliksowi [Szczęsnemu] Strusowi sposobem zastawnym na sumę 8 zł polskich i spadłą nań prawem naturalnym i przyznał wprowadzenie w dobra itd. 1.89.0.1.28.246

1670 Szl. Wawrzyniec Strus syn +Feliksa {Szczęsnego] przekazał szl. szl. Bartłomiejowi i Wojciechowi synom +Jana Strusa pewną swoją dzierżawę dóbr nieruchomych na dobrach Strusy pierwotnie zapisaną przez szl. Adama Strusa szl. Feliksowi [Szczęsnemu] Strusowi sposobem zastawnym na sumę 8 zł polskich i spadłą nań prawem naturalnym i przyznał wprowadzenie w dobra itd. 1.89.0.1.28.246v

1670  Anna Nowosielska przeciwko Wawrzyńcowi Strusowi  W/KDG/1670-1671/166/k.14

1670  Kazimierz, Piotr, Stanisław Strusowie przeciwko Strusom  W/KDG/1670-1671/166/k.47

1670  Kazimierz, Melchior, Krzysztof Strusowie przeciwko Piotrowi, Marcinowi, Stanisławowi, Wawrzyńcowi Strusom  W/KDG/1670-1671/166/k.47

1670  Piotr, Stanisław Strusowie i Krzysztof Trębicki przeciwko Krzysztofowi Strusowi i innym  W/KDG/1670-1671/166/k.47

1670  Piotr Strus przeciwko Jakubowi Olędzkiemu chorążemu drohickiemu  W/KDG/1670-1671/166/k.125

1670  Jakub Strus z małżonką przeciwko Pawłowi i Władysławowi Strusom  W/KDG/1670-1671/166/k.211v

1670  Marianna Strus przeciwko Pawłowi Kalickiemu W/KDG/1670-1671/166/k.244

1670 Szl. Melchior [syn] +Rosłana Strusa pokwitował Jaśnie Wielmożnego Tomasza Olędzkiego, kasztelana zakroczymskiego ze sprawy. 4.270.0.-.3.571

1670 Szl. Kazimierz [syn] +Wojciecha Strus przekazał szl. Melchiorowi Strusowi [synowi] +Bronisława dzierżawę na siebie spadłą, zastawioną przez szl. Stanisława Strusa zmarłemu szl. Maciejowi Strusowi za 8 złotych. 4.270.0.-.3.576v

1670 Szlachetni Kazimierz [syn] +Wojciecha Strus i Melchior [syn] +Bronisława Strus pokwitowali się wzajemnie z [pretensji z powodu] ran.  4.270.0.-.3.577

1670   89/I/27 k. 242v-243 – Piotr i Jan Strus vexilissime drohicen scriptio

1670   89/I/27 k. 272v-273 – Strusy contumaces (nie stawienie się w sądzie), Stanisław Strus

1670   89/I/27 k. 642v-643v – Strusy Appellatio, Władysław Strus s. Pawła

1670   89/I/27 k. 657v-659v – Strusy in vadiis Triplicatis, Helena Strus, Marcin Strus

1671-1675

1671   89/I/27 k. 856v-857 – Strusy ditto addocendo de terro, Andreas Strus

1671   89/II/45 k. 293 – Anrzej Strus vulneratus

1671   89/II/45 k. 474v – Kazimierz i Albert Strus vulneratus

1671 . Szl. Grzegorz [syn] +Jakuba Soszyński w imieniu swoim i szl. Elżbiety Skupiówny, żony swej pokwitował szl. Jana i Wojciecha synów +Adama, Krzysztofa także +Adama, Elżbietę Jaruzelską, Marynę Suchożebrską, Annę Strusową żony wyżej wspomnianych Soszyńskich ze sprawy wytoczonej z powodu ran. 4.270.0.-.3.582

1671 Szl. Jakub [syn] +Józefa Strus w imieniu swoim i Marianny Strusówny, żony swej pokwitował z protestacji szl. Pawła [syna] +Bartłomieja Strusa [oraz] Jana i Wałdysława spłodzonych ze zmarłej Zofii Bobowskiej.  4.270.0.-.3.583_1

1671 Szl. Paweł [syn] +Bartłomieja Strus w imieniu swoim i Władysława oraz Jana [swoich] synów pokwitował ze sprawy szl. Mariannę Strusównę, żonę Jakuba Strusa  4.270.0.-.3.583_2

1671 Szl. Paweł [syn] +Bartłomieja Strus zastawił szl. Jakubowi [synowi] +Józefa Strusowi pewne grunty leżące na Strusach za 20 złotych.  4.270.0.-.3.583_3

1671 Szl. Dorota córka szl. +Mikołaja Strusa, wdowa z pierwszego małżeństwa po szl. +Stanisławie Strusie, obecnie w drugim małżeństwie żona szl. Wojciecha Rucieńskiego pokwitowała szl. Łukasza i Stanisława synów i Marynę córkę szl. +Stanisława Strusa, nieletnich, z prawa wieńca i wszelkich pretensji (majątkowych – EK) 1.89.0.1.28.324

1671 Szl. Dorota córka +Mikołaja Strusa, żona z pierwszego małżeństwa szl. +Stanisława Strusa, obecnie w drugim małżeństwie żona szl. Wojciecha Rucieńskiego zeznała, że szl. Tomasz i Maciej  synowie +Mikołaja Strusa, bracia jej rodzeni zadośćuczynili jej za cały posag i wyprawę ślubną z dóbr ojcowskich i macierzystych oraz jakichkolwiek sum pieniężnych, dlatego pokwitowała ich i uwolniła oraz zrzekła się pretensji do dóbr ojcowskich i macierzystych oraz jakichkolwiek sum pieniężnych.rota c. o. Mikołaja Strusa 1.89.0.1.28.324

1671 1.89.0.1.28.390

1671 Szl. Tomasz syn +Mikołaja Strus oddał w dzierżawę szl. Władysławowi synowi +Pawła Strusowi połowę wszystkich swoich dóbr ruchomych i nieruchomych, itd. w Strusach, ale bez zasiewów za sumę 7 zł na 3 lata pol. oraz przyznał mu wprowadzenie w dobra przez jakiegokolwiek woźnego i dwóch szlachciców itd. 1.89.0.1.28.390v

1672 Szl. Kazimierz syn +Wojciecha Strus zastawił szl. Marcjanowi [s.] +Andrzeja Strusowi swoje dobra w Strusach, tj. 4 zagony na ogrodzie od drogi idącej przez wieś Strusy do płotu [zwanego] „tylny” między miedzami tegoż wierzyciela i Andrzeja Strusa ze wszystkimi dochodami itd., ale bez zasiewów jakichkolwiek na sumę 30 zł pol. aż do odkupienia, przyznał wprowadzenia w dobra itd. 1.89.0.1.28.536 i 1.89.0.1.28.536v

1672 Szl. Elżbieta córka +Marcjana Czarnockiego, wdowa po szl. +Janie Strusie pokwitowała szl. Marcjana syna +Andrzeja Strusa z sumy 200 zł pol. przyznanej sobie przez swego zmarłego męża, brata rodzonego tegoż nabywcy, sposobem oprawy na dobrach Strusy zapisanej jako z całkowicie zwróconej (= ponieważ została jej całkowicie zwrócona). 1.89.0.1.28.601v

1672 Szl. Wawrzyniec syn +Jana Skwierczyńskiego pokwitował szl. Elżbietę córka szl. +Marcjana Czarnockiego, wdowę po szl. +Janie Strusie z sumy 47 zł pol. i 10 gr oraz z sumy 70 zł pol. pierwotnie przez szl. Mateusza Skwierczyńskiego szl. +Katarzynie Rucieńskiej, żonie jego zapisanej sposobem oprawy i przez tychże przekazanej szl. +Zuzannie Uziębłownej, żonie szl. Marcjana Skwierczyńskiego, potem zaś po śmierci tejże Uziębłownej spadłej na szl. Marcjana i Władysława Uziębłów, a przez nich przekazanej w dwóch częściach, jako całkowicie zwróconej. 1.89.0.1.28.601v

1673 1.89.0.1.28.795

1673 Szl. Szymon [syn] +Wojciecha Strus zastawił szl. Piotrowi [synowi] +Adama Strusowi swoje dobra nieruchome w Strusach, tj. w pierwszym polu 1 zagon gruntu od granicy Rzeszotkowskiej do granicy Krześlińskiej ; w drugim polu 1 zagon zwany Brzostowy pod Hołublą ; w trzecim polu 1 zagon od drogi Mordzkiej do dołu; także 2 zagony poprzeczne od drogi „Malęckiej” do granicy Krześlińskiej na sumę 16 zł pol.; przyznał wprowadzenie w posiadanie. 1.89.0.1.28.795v

1673 Szl. Justyna córka +Stanisława Strusa, ż. szl. Krzysztofa Kobyleńskiego zastawiła szl. Tomaszowi synowi +Mikołaja Strusa swoje dobra w Strusach, tj. w pierwszym polu 3 zagony od granicy Uziębłowskiej do granicy Ciepielińskiej między miedzami szl. Andrzeja Strusa z obu stron; w trzecim polu od granicy Krześlińskiej do granicy Rzeszotkowskiej między miedzami tego co wyżej ze wszystkimi dochodami bez żadnych wyjątków na sumę 30 zł pol. do wykupienia, przyznała intromisję itd. 1.89.0.1.28.987

1673 1.89.0.1.30.164

1673 Szl. Kazimierz syn Macieja Strusa jako pryncypał (= prowodyr) oraz Ludwik syn +Jana i Jan syn +Wawrzyńca Kobyleńscy z obydwu wsi Wyrozęby (Wyrozęby Podawce i Kunaty – RS) dziedzice jako pomocnicy zostali skazani jako nieposłuszni w sprawie z powództwa ur. Wojciecha, Kazimierza i Piotra Wierzbickich braci rodzonych, synów ur. +Jakuba Wierzbickiego, dziedziców wsi Wyrozęby Kunaty spłodzonych z ur. +Anny Turkówny Wyrozębskiej oraz uczciwego Macieja Kopryanika, sługi i poddanego ich o to, że pewnego czasu gdy jeden z powodów ur. Wojciech Wierzbicki obchodził wesele swojego syna w obecności wielu przyjaciół, wówczas ów pryncypał ze swymi pomocnikami kiedy się zmierzchało wywołali tumult, najpierw zaatakowali tego sługę, gdy zajmował się obowiązkami domowymi mocno poranili; ur. Piotra Wierzbickiego wyzywali na pojedynek, potem gdy ur. +Anna Wierzbicka matka tychże powodów staruszka upominała uczciwymi słowy tego pryncypała, aby nie wszczynał tumultu na weselu, ci ją poranili, które to rany jej i tego sługi zostały obwiedzione przed urzędem. Gdy zaś pozwani byli wzywani przed sąd i się nie stawili, zostali skazani jako nieposłuszni (nieobecni). 1.89.0.1.30.168 i 1.89.0.1.30.168v

1673   Zostali ogłoszeni banitami, ponieważ byli cztery razy wzywani przez woźnego według prawa i nie stawili się przed sądem, dalej przytoczenie pozwu w imieniu starosty drohickiego; pozwanymi byli szl.:
1) Anna z pierwszego małżeństwa żona  szl. +Smoniewskiego, z drugiego małżeństwa żona +Marcina Strusa, obecnie zaś w trzecim małżeństwie pozostająca żona szl. Macieja Uziębło, pani ciesząca się prawami nadanymi jej od +Marcina Strusa oraz
2) Mateusz syn +Mikołaja Strusa i
3) Justyna córka +Stanisława [syna] +Mikołaja Strusa, obecnie żona szl. Krzysztofa Kobyleńskiego jako prawowici spadkobiercy po +szl. Marcinie Strusie [synu] +Mikołaja z powództwa szl. Heleny Strusównej żony szl. Krzysztofa Trębickiego,
w sprawie z powodu zadania ran powódce [Helenie] przez +Marcina Strusa męża, brata i stryja tychże, które zostały okazane przed urzędem drohickim, potem była sprawa w sądzie ziemskim, następnie w grodzkim, pozwani pomimo zapadłych wyroków nie dopuścili zajęcia na poczet kary majątku po zmarłym i z tego powodu zostali ogłoszeni banitami.  [dziadek: +Mikołaj, synowie Mikołaja: +Marcin (żona Anna) i Stanisław, wnuczka Justyna (córka Stanisława z mężem Krzysztofem Kobylińskim – RS]  1.89.0.1.30.235  1.89.0.1.30.235v 1.89.0.1.30.236

1673   Ciż sami obłożeni banitami i [jako tacy] publicznie ogłoszeni.  Pozwani jak wyżej, z powództwa szl. Krzysztofa syna +Wojciecha Trębickiego (zapewne męża tej Heleny – EK), w sprawie z powodu zadanych mu ran i generalnie wszystko analogicznie jak w poprzedniej zapisce. 1.89.0.1.30.235    1.89.0.1.30.235v  1.89.0.1.30.236

1673   Pozwani: Marcin Strus jako pryncypał i namawiający do czynu Justynę Strusównę, żonę szl. Krzysztofa Kobyleńskiego, która wraz z pryncypałem brała udział w owym akcie przemocy (dosł. Gwałcie), z powództwa szl. Anny Krasnodębskiej córki +Piotra, żony ur. Macieja Uziębło, w sprawie z powodu zadanych jej ran, gdy ona pewnego czasu określonego w protestacji szła wracając wykonywania swych prac jako matka rodziny przez wieś Strusy do swego domu, ci przestąpili jej drogę zaatakowali z kamieniami i inną bronią (!) oraz wyzwali ją słowami tak obscenicznymi, że przez wstyd ich nie chciała powtarzać, a ponadto zadali jej wiele ran. Obie strony stawiły się przed sądem, pozwani przez szl. Krzysztofa Kobyleńskiego męża, a z drugiej strony mąż powódki Maciej Uziębło przez ur. Krzysztofa Zaleskiego komornika ziemskiego mielnickiego. Sąd zadekretował, aby sama powódka stawiła się na sprawie, jej przedstawiciel złożył natomiast apelację od tego wyroku do Trybunału w Lublinie, a tenże sąd wyraził na to zgodę. 1.89.0.1.30.261  1.89.0.1.30.261v   

1674  Krzysztof olim Jakuba Strusa okazywał swoje rany zadane przez Melchiora i Mikołaja Strusów  W/KDG/1674/55

1674  Ewa z Paprockich, wdowa po olim Melchiorze Strusie w imieniu swoim i swego małoletniego syna Pawła przez swego brata Michała Paprockiego wniosła do sądu zawiadomienie o zabójstwie swego męża przez Pawła Szydłowskiego  W/KDG/1674/55

1674  Łukasz olim Stanisława Strus okazywał w sądzie rany zadane przez Władysława Strusa W/KDG/1674/55

1675 Szl. Wojciech syn szl. +Jana Strus darował szl. Jakubowi synowi szl. +Józefa Strusa całą swoją część dziedziczną ojcowską, ruchomą i nieruchomą  itd. na dobrach Strusy, przyznał intromisję. 1.89.0.1.31.012v

1675   Szl. Tomasz syn +Bronisława Strus pokwitował wielce czcigodnego i szlachetnych Walentego, Baltazara, Władysława i Wawrzyńca, synów +Szymona Czarnockiego z sumy 10 zł pol.  przyznanej sobie przez szl. Krystynę Strusównę, ż. szl. Jerzego Kosieradzkiego sposobem zastawu w dobrach Strusy a przez tychże Czarnockich nabytego wieczyście, ponieważ otrzymał zadośćuczynienie, dlatego skasował zapis.  1.89.0.1.31.075v

1675   Wielce Czcigodny Walenty i szl. Baltazar synowie  szl. +Szymona Czarnockiego w imieniu swoim i szl. Władysława i Wawrzyńca Czarnockich braci swych rodzonych darowali szl. Tomaszowi synowi  szl. +Bronisława Strusa swoje dobra nieruchome w Strusach, tj. siedlisko  [liczące] 5 zagonów od drogi Królewskiej do Przecinki przy miedzy szl. Pawła Strusa; także 1 zagon od tejże drogi Królewskiej do drogi Krześlińskiej przy miedzy szl. Mikołaja Strusa; przyznali wprowadzenie w posiadanie. 1.89.0.1.31.075v  1.89.0.1.31.076   

1675   Szl. Marcjan syn +szl. Andrzeja Strus darował szl. Baltazarowi synowi +szl. Szymona Czarnockiego swoje dobra nieruchome w Strusach, tj. 3 zagony gruntu od drogi Królewskiej do drogi Zagumiennej przy miedzy tegoż obdarowanego, przyznał wprowadzenie w posiadanie.  1.89.0.1.31.076

1675 Szl. Baltazar syn +szl. Szymona Czarnocki darował szl. Marcjanowi synowi +szl. Andrzeja Strusa dobra swoje nieruchome w Strusach, tj. 1 zagon gruntu od drogi Zagumiennej do granicy Krześlińskiej przy miedzy tegoż obdarowanego, przyznał wprowadzenie w posiadanie.    1.89.0.1.31.076v

1675  Szl. Marcjan syn +Bartłomieja Skwierczyński zastawił szl. Bartłomiejowi synowi +Jana Strusa dobra swoje nieruchome w Strusach, tj. 2 zagony gruntu we wszystkich trzech polach od granicy Uziębłowskiej do granicy Ciepielińskiej ; w trzecim polu dział zwany Sosnowy od granicy Rzeszotkowskiej do granicy Krześlińskiej między miedzami szl. Tomasza z jednej i Józefa Strusów z drugiej strony, przyznał wprowadzenie w posiadanie.  1.89.0.1.31.082 

1675  Szl. Anna córka +Bartłomieja Skwierczyńskiego żona szl. Bartłomieja Strusa zeznała, że szl. Marcjan Skwierczyński, brat jej rodzony zadośćuczynił jej za cały posag i wyprawę z dóbr ojcowskich i macierzystych i jakichkolwiek sum pieniężnych, dlatego pokwitowała go i zrzekła się swoich dóbr ojcowskich i macierzystych.  1.89.0.1.31.082v

1675  Szl. Bartłomiej syn +Jana Strus z jednej i Anna córka +Bartłomieja Skwierczyńskiego żona tegoż [Bartłomieja] z drugiej  zeznali, że zapisali sobie wzajemne dożywocie  na wszystkich swoich dobrach, ale po śmierci mają one przypaść ich prawowitym spadkobiercom. 1.89.0.1.31.082v  1.89.0.1.31.083v

1675 Szl. Kazimierz syn szl. Mikołaja Strus zeznał, że jest winien szl. Grzegorzowi, synowi szl. +Krzysztofa Dmowskiego 6 zł pol. sposobem zwyczajnego długu do święta Wszystkich Świętych blisko przyszłego  pod zakładem takiej samej wysokości i karą 2 grzywien polskich, dalej formułki prawne, że nie będzie się uchylał od odpowiedzialności przed sądem.  1.89.0.1.31.139

1675  Szl. Paweł syn +Bartłomieja Strus zastawił szl. Wawrzyńcowi synowi +Feliksa [Szczęsnego] Strusa swoje dobra nieruchome w Strusach, tj. w pierwszym polu 2 zagony od granicy Rzeszotkowskiej do granicy Krześlińskiej ; także w innym polu 6 zagonów od drogi Borkowej do drogi Warszawskiej; w trzecim polu 3 zagony poprzeczne w miejscu zwanym „Wygorzałczane” od działów dłużnych do granicy Hołubskiej ; także w tymże polu i innym miejscu 3 zagony poprzeczne od granicy Hołubskiej do dłużnych działów, wszędzie przy miedzy tegoż zeznającego na sumę 26 zł pol.  aż do wykupienia, przyznał wprowadzenie w posiadanie. 1.89.0.1.31.175 

1675  Szl. Jan syn +Pawła Strus pokwitował szl. Kazimierza syna szl. Mikołaja Strusa z ran przez tegoż zadanych mu i obwiedzionych przed urzędem z powodu ugody, skasował też tę obdukcję ran. 1.89.0.1.31.278

1675  Szl. Kazimierz syn +Wojciecha Strus zastawił szl. Tomaszowi synowi +Mikołaja Strusa dobra swoje nieruchome w Strusach , tj. w ogrodzie 5 zagonów od Przecinki do płotów Tylnych, przy miedzy spadkobierców +szl. Stanisława Strusa; także łąkę „na Wielkich Łąkach” 2 zagony przy Żagarach [?] leżącą  na sumę 16 zł pol. do wykupna; przyznał wprowadzenie.  1.89.0.1.31.278

1675  Szl. Kazimierz syn +Wojciecha Strus zastawił szl. Marcjanowi synowi +Andrzeja Strusa dobra swoje nieruchome w Strusach tj. w pierwszym polu 4 zagony zwane Lipne od granicy Uziębłowskiej do drogi Mordzkiej ; także w drugim polu 4 zagony od drogi Mordzkiej do granicy Ciepielińskiej ; w trzecim polu 2 zagony Glińczane od granicy Rzeszotkowskiej do granicy Krześlińskiej ; także w tymże polu i innym miejscu 2 zagony tak samo się rozciągające ; także siedlisko z budynkami i ogrodami na sumę 28 zł pol. do wykupna; przyznał wprowadzenie. 1.89.0.1.31.430  1.89.0.1.31.430v

1675  Szl. Marcjan syn +Bartłomieja Skwierczyński zastawił szl. Jakubowi synowi +Józefa Strusowi dobra swoje nieruchome w Strusach, tj. w pierwszym polu 2 zagony od granicy Uziębłowskiej do drogi Mordzkiej między miedzami szl. Tomasza Strusa z jednej i Józefa Strusa z drugiej strony ; także w drugim polu 2 zagony od drogi Borkowej do dołu; także w trzecim polu 2 zagony od granicy Rzeszotkowskiej do granicy Krześlińskiej między miedzami jak wyżej Glińczane i Mogilniczane na sumę 10 zł pol. aż do wykupienia, od godów  do godów, bez zasiewów, przyznał intromisję. 1.89.0.1.31.479v  1.89.0.1.31.480

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuj Czytaj więcej